Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 06 apr 2022, 09:00 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 06 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur.
Locatie: Schepenzaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

Vaststellen modaliteiten bijzonder pensioenreglement OFP Prolocus

goedgekeurd.

2. Vaststellen modaliteiten bijzonder pensioenreglement OFP Prolocus
Aan het college wordt gevraagd het voorstel goed te keuren en bijgevolg om te zetten in een formele beslissing.

vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten – 2021 - ambtshalve verhoging

goedgekeurd.

3. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten – 2021 - ambtshalve verhoging
Aan het college wordt gevraagd het kohier economische entiteiten 2021 - ambtshalve verhoging uitvoerbaar te verklaren.

Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - maart 2022

goedgekeurd.

4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - maart 2022
Het kohier betalend parkeren maart 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Openen offertes

offerten geopend.

5. Openen offertes
Het college opent de offertes voor het leveren en installeren van een geluidsinstallatie in de polyvalante zaal van het cultuurcentrum De Schakel.

Leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst - aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

6. Leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst - aan te schrijven leveranciers
De gemeenteraad heeft op 5 april 2022 de opdracht voor het leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst goedgekeurd. Het college stelt de lijst van aan schrijven leveranciers vast.

Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-28

goedgekeurd.

7. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-28
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.

Aankoop 100 Microsoft licenties i.k.v. migratieproject – afroep S-BR-P2-02

goedgekeurd.

8. Aankoop 100 Microsoft licenties i.k.v. migratieproject – afroep S-BR-P2-02
Het college keurt de aankoop m.b.t. de aankoop van 100 Microsoft licenties goed.

Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop theatertextiel

goedgekeurd.

9. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop theatertextiel
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van theatertextiel voor de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.

Gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

10. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst aan te schrijven leveranciers
In de gemeenteraad van 5 april 2022 werd de gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.

Gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst - aan te schrijven leveranciers

goedgekeurd.

11. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst - aan te schrijven leveranciers
In de gemeenteraad van 5 april 2022 werd de gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

12. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Voorstel tot huur parking Karmel

principieel goedgekeurd.

13. Voorstel tot huur parking Karmel
De ontwerpovereenkomst voor de huur van de parking Karmel wordt ter bespreking voorgelegd.

Achterliggende gronden Kortrijkseweg 139, 8791 Waregem

werd besproken.

14. Achterliggende gronden Kortrijkseweg 139, 8791 Waregem
De vraag betreffende de eigendomsgrens ter hoogte van de achterliggende gronden Kortrijkseweg 139, 8791 Waregem wordt voorgelegd.

Kennisname en bekrachtigen PV Stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

kennisname.

15. Kennisname en bekrachtigen PV Stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.

Aanstelling stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)

goedgekeurd.

16. Aanstelling stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)
Aanstelling in vacante functie vanuit bestaande wervingsreserve

Erkennen knelpuntberoep - afdelingshoofd publiek domein

goedgekeurd.

17. Erkennen knelpuntberoep - afdelingshoofd publiek domein
Erkennen van de vacant verklaarde functie als knelpuntberoep in functie van meerekenbare anciënniteiten

Vacantverklaring stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)

goedgekeurd.

18. Vacantverklaring stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)
Vacant verklaren van deze functie omwille van dienstnoodwendigheden.

Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte

goedgekeurd.

19. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte
Voorstel van besluit van Fedris inzake ingediende aanvraag van personeelslid om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.

Kennisname en bekrachtigen PV technieker schrijnwerk (D1-D3)

kennisname.

20. Kennisname en bekrachtigen PV technieker schrijnwerk (D1-D3)
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.

Aanstelling technieker schrijnwerk (D1-D3)

goedgekeurd.

21. Aanstelling technieker schrijnwerk (D1-D3)
Aanstelling van technieker schrijnwerk in vacante plaats na afronden selectieprocedure

Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

goedgekeurd.

22. Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkracht lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkracht lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkracht lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

24. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

25. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

26. Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

goedkeuren protocol project rivierherstel Leie en meander

goedgekeurd.

27. goedkeuren protocol project rivierherstel Leie en meander
goedkeuren protocol m.b.t. elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de stad Waregem inzake het project rivierherstel Leie en meander

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

28. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Huwelijken en jubilea - week 14

goedgekeurd.

29. Huwelijken en jubilea - week 14
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies maart 2022

goedgekeurd.

30. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies maart 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van maart 2022

Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

kennisname.

31. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.

Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0043

goedgekeurd.

32. Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0043
Eén beroepschrift wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Het betreffende gebouw wordt geschrapt van het leegstandsregister.

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

33. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.

Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

goedgekeurd.

34. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister
Er worden 2 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: G&V Servicestations nv (OMV/2022/00077 - 2448N2)

voorwaardelijk gunstig advies.

36. Advies aanvraag omgevingsvergunning: G&V Servicestations nv (OMV/2022/00077 - 2448N2)
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van G&V Servicestations nv tot het uitbreiden van tankstation met CNG-verdeelinstallatie, transformatorcabine en laadpalen te Anzegemseweg 14-16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 863B13, 863C13.

Omgevingsvergunning: Artiér bv (V/3050/1)

goedgekeurd met voorwaarden.

37. Omgevingsvergunning: Artiér bv (V/3050/1)
Aanvraag van Artiér bv tot het verkavelen van perceel in lot voor halfopen bebouwing te Plasstraat 7 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 662D.

Omgevingsvergunning: NOTEBAERT Koen (OMV/2022/00073)

goedgekeurd.

38. Omgevingsvergunning: NOTEBAERT Koen (OMV/2022/00073)
Aanvraag van NOTEBAERT Koen tot het plaatsen van gevelbanner eXperiment te Aloise Biebuyckstraat 4 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 157F.

Omgevingsvergunning: DELEERSNYDER bvba (OMV/2022/00083)

goedgekeurd met voorwaarden.

39. Omgevingsvergunning: DELEERSNYDER bvba (OMV/2022/00083)
Aanvraag van DELEERSNYDER bvba tot het bouwen van alleenstaande woning met bijgebouw na slopen van bestaande loods te Sprietestraat 69 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 276V2, 276W2.

Omgevingsvergunning: CLAERHOUT Jonas - VANDENBERGHE Jeen (OMV/2022/00041)

goedgekeurd.

40. Omgevingsvergunning: CLAERHOUT Jonas - VANDENBERGHE Jeen (OMV/2022/00041)
Aanvraag van CLAERHOUT Jonas - VANDENBERGHE Jeen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Roterijstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 64R.

Omgevingsvergunning: VLIEBERGH Kristof (OMV/2022/00058)

goedgekeurd.

41. Omgevingsvergunning: VLIEBERGH Kristof (OMV/2022/00058)
Aanvraag van VLIEBERGH Kristof tot het bouwen van carport te Tapuitstraat 37B te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 279Y2.

Omgevingsvergunning: HM Collection bv (OMV/2021/00536)

goedgekeurd met voorwaarden.

42. Omgevingsvergunning: HM Collection bv (OMV/2021/00536)
Aanvraag van HM Collection bv tot het slopen en herbouwen van woning met bijgebouwen + aanleggen van zwembad te Plasstraat 40 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 889L, 893B, 896B.

Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2022/00028 - 2477N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

43. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2022/00028 - 2477N1)
Aanvraag van Stad Waregem tot het inrichten plein Zuiderlaan te Zuiderlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1347E, 1347F, 1371K, 1371M, 1378T, 1378W, 1387M, 1387T, 1449B.

Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

kennisname.

44. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA
Er werden 12 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.

Plaatsingscriteria vuilnisbakken

goedgekeurd.

46. Plaatsingscriteria vuilnisbakken
Plaatsingscriteria vuilnisbakken

op te pimpen glasbol

goedgekeurd.

47. op te pimpen glasbol
voorstel locatie om glasbol op te pimpen

werkgroep duurzaamheid: voorstel zwerfvuilopruiming

goedgekeurd.

48. werkgroep duurzaamheid: voorstel zwerfvuilopruiming
De werkgroep duurzaamheid wil een zwerfvuilactie te organiseren op

kennisname subsidie Park Casier

kennisname.

49. kennisname subsidie Park Casier
Het agentschap Onroerend erfgoed heeft een subsidie van 150.000 euro vastgelegd voor de werken aan de brugjes in Park Casier.

Verslag overleg groen en milieu

kennisname.

50. Verslag overleg groen en milieu
kennisname verslag overleg groen en milieu 28 maart 2022

energiebesparende maatregelen

werd besproken.

B1 energiebesparende maatregelen

Verlichting - Poort tot de Hippodroom - voorstel ontwerp en goedkeuring

goedgekeurd.

51. Verlichting - Poort tot de Hippodroom - voorstel ontwerp en goedkeuring
Er werd een lichtstudie opgemaakt voor de Poort tot de Hippodroom dat wordt voorgelegd ter goedkeuring.

War3030_Sanering Mosschaardstraat - kennisname programmatie kwartaalprogramma

goedgekeurd.

52. War3030_Sanering Mosschaardstraat - kennisname programmatie kwartaalprogramma
Het dossier Sanering Mosschaardstraat op grondgebied Waregem werd binnen het groter dossier Knokstraat op grondgebied Anzegem geprogrammeerd op het kwartaalprogramma van de Vlaamse Milieu Maatschappij en komt in aanmerking voor subsidie.

Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem

goedgekeurd.

53. Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem
opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers

Renovatie Regenboogbrug stadionvijvers - ter bespreking

werd besproken.

54. Renovatie Regenboogbrug stadionvijvers - ter bespreking
Er wordt door de architect voorgesteld om het dossier stop te zetten en te hernemen in een meer gestabiliseerde marktsituatie.

Ontharden Guldensporenlaan Voorontwerp - Goedkeuring

goedgekeurd.

55. Ontharden Guldensporenlaan Voorontwerp - Goedkeuring
Na het welbevinden van het voorontwerp voor de ontharding van de Guldensporenlaan wordt het voorontwerp voorgelegd aan het college ter goedkeuring en over te gaan tot opmaak ontwerp.

Inrichtingsplan visvijvers Desselgem - ereloonstaat

goedgekeurd.

56. Inrichtingsplan visvijvers Desselgem - ereloonstaat
goedkeuren ereloonstaat voor visvijvers Desselgem

Aanpassingswerken Hippodroom:VS1(eindstaat)

goedgekeurd.

57. Aanpassingswerken Hippodroom:VS1(eindstaat)
goedkeuren eindstaat Hippodroom

Nutsleidingen:Proximus:goedkeuren aanvraagvergunning

goedgekeurd.

58. Nutsleidingen:Proximus:goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning

Nutsleidingen: Proximus: Fiber To The Home:aanvraag vergunning

goedgekeurd.

59. Nutsleidingen: Proximus: Fiber To The Home:aanvraag vergunning
Goedkeuren aanvraag vergunning Fiber To The Home.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Drum & Bass Party van jeugdhuis Den Uitvlucht op zaterdag 30 april 2022

uitgesteld.

60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Drum & Bass Party van jeugdhuis Den Uitvlucht op zaterdag 30 april 2022
Op zaterdag 30 april 2022 zal de Drum & Bass Party plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van zaterdag 30 april 2022 om 18.00u. tot zondag 1 mei 2022 om 5.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het schoolfeest van de Vrije Basisschool Desselgem op zondag 1 mei 2022

goedgekeurd.

61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het schoolfeest van de Vrije Basisschool Desselgem op zondag 1 mei 2022
Op zondag 1 mei 2022 zal het schoolfeest plaatsvinden van de Vrije Basisschool Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de helft van de parking achter de Sint-Martinuskerk van Desselgem (t.h.v. de school) op zondag 1 mei 2022 van 7.00u. tot 18.00u.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

62. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Eénrichtingsverkeer Constant Permekestraat

werd besproken.

63. Eénrichtingsverkeer Constant Permekestraat
Evaluatie van het éénrichtingsverkeer in de Constant Permekestraat

Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: openen offerten

offerten geopend.

64. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

Diverse sites, groenonderhoud: openen offerten

offerten geopend.

65. Diverse sites, groenonderhoud: openen offerten
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.

Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers

goedgekeurd.

66. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.

Stadhuis, interne verhuis: ter bespreking

goedgekeurd.

67. Stadhuis, interne verhuis: ter bespreking
Er wordt gevraagd om de stand van zaken te bespreken.

Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 13 en 13bis

goedgekeurd.

68. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 13 en 13bis
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.

OC De Coorenaar, schade fuif: ter bespreking

uitgesteld.

69. OC De Coorenaar, schade fuif: ter bespreking
Er wordt gevraagd om dit te bespreken.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, vernieuwen koepels: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat

goedgekeurd.

70. Stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, vernieuwen koepels: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.

Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en afbouw: inname standpunt

aktename.

71. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en afbouw: inname standpunt
Er wordt gevraagd een standpunt in te nemen.

Controle huuroverdracht koetshuis

goedgekeurd.

72. Controle huuroverdracht koetshuis
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.

E-boeken via online platform

goedgekeurd.

73. E-boeken via online platform
De bib vraagt om in te tekenen op het online Cloudlibrary platform van cultuurconnect.

Nieuwe naam voor ex-Cinéstar

werd besproken.

74. Nieuwe naam voor ex-Cinéstar
Na bevraging bij het publiek en personeel cc De Schakel wordt gevraagd de nieuwe naam voor ex-Cinéstar te bepalen

Opening Het Pand

werd besproken.

75. Opening Het Pand
Opening Het Pand; modeshow, stadswinkel en off. opening

Doortocht Oldtimer Classic rondrit

goedgekeurd.

76. Doortocht Oldtimer Classic rondrit
Doortocht Oldtimer Classic rondrit op 15 mei.

Wijziging datum bedrijventornooi Volleybal Waregem

goedgekeurd.

77. Wijziging datum bedrijventornooi Volleybal Waregem
Wijziging datum bedrijventornooi Volleybal Waregem van 8/07 naar 1/07 op site Jeugdcentrum

14-daagse van het Rode Kruis

goedgekeurd.

78. 14-daagse van het Rode Kruis
Het Rode Kruis organiseert van 25 april tot en met 9 mei de jaarlijkse veertiendaagse. Ze vragen toelating om stickers te verkopen en om affiches te laten ophangen in de stedelijke aanplakborden.

Opening activiteitencentrum Ten Anker

goedgekeurd.

79. Opening activiteitencentrum Ten Anker
Opening activiteitencentrum Ten Anker op 29 april.

Neos Cultuur- en toerismehappening

goedgekeurd.

80. Neos Cultuur- en toerismehappening
Seniorenbeurs op dinsdag 14 juni - Neos Cultuur- en toerismehappening.

Glamping met Flair

niet goedgekeurd.

81. Glamping met Flair
Roularta is op zoek naar rustige, unieke plekjes voor het plaatsen van de Flaircaravan.

Dag van de buren Karekietstraat

goedgekeurd.

82. Dag van de buren Karekietstraat
Dag van de buren Karekietstraat

Opening Konijneveld

werd besproken.

83. Opening Konijneveld
Opening Konijneveld

Huis van de kerstman '22/'23

goedgekeurd.

84. Huis van de kerstman '22/'23
Huis van de kerstman '22/'23

Aangepast reglement Werkplus

kennisname.

85. Aangepast reglement Werkplus
Aangepast reglement Werkplus ivm herbruikbare bekers

Feestvlaggen

goedgekeurd.

86. Feestvlaggen
Feestvlaggen

Gebruik OC voor fuiven

werd besproken.

87. Gebruik OC voor fuiven
er worden best afspraken gemaakt voor het organiseren van fuiven in OC's

Ontbijtwandeling Biest Jager

goedgekeurd.

88. Ontbijtwandeling Biest Jager
Ontbijtwandeling Biest Jager op 24 april.

Dag van de buren Hazewindstraat

goedgekeurd.

89. Dag van de buren Hazewindstraat
Dag van de buren Hazewindstraat op 20 mei.

Dag van de buren in de Verhelststraat

goedgekeurd.

90. Dag van de buren in de Verhelststraat
Dag van de buren in de Verhelststraat op 27 mei.

Verkeerseducatie GVB Duizendpluspoot

goedgekeurd.

91. Verkeerseducatie GVB Duizendpluspoot
Verkeerseducatie GVB Duizendpluspoot op 9 mei.

Opening Het Pand; aangepaste animatie CC De Schakel

werd besproken.

92. Opening Het Pand; aangepaste animatie CC De Schakel
Opening Het Pand; voorstellen aangepaste animatie CC De Schakel

Aanvraag CPEDI***Quadrille Waregem

goedgekeurd.

93. Aanvraag CPEDI***Quadrille Waregem
Aanvraag tot medewerking stad aan CPEDI***Quadrille Waregem van 19 tot 24 april 2022 op Sport Vlaanderen

Waregem Music Week uitgesteld naar 2024

kennisname.

94. Waregem Music Week uitgesteld naar 2024
Waregem Music Week uitgesteld naar 2024

Muziekvergunning: Friday Night Fever

goedgekeurd.

95. Muziekvergunning: Friday Night Fever
Aanvraag muziekvergunning voor Friday Night Fever op 22 april..

Muziekvergunning: Crisco Disco

goedgekeurd.

96. Muziekvergunning: Crisco Disco
Aanvraag muziekvergunning voor Crisco Disco op 9 april.

Muziekvergunning: Heemfeesten Chiro Leieland

goedgekeurd.

97. Muziekvergunning: Heemfeesten Chiro Leieland
Aanvraag muziekvergunning voor Heemfeesten op 8,9,10 april.

Muziekvergunning: Petanque tornooi Vrolijk vzw.

uitgesteld.

98. Muziekvergunning: Petanque tornooi Vrolijk vzw.
Aanvraag muziekvergunning voor Petanque tornooi Vrolijk vzw op 25 juni.

persberichten en aanwezigheid persmomenten

werd besproken.

99. persberichten en aanwezigheid persmomenten
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?

Pers- en netwerkmoment(en) Het Pand en Waregem Koerse Feesten

werd besproken.

100. Pers- en netwerkmoment(en) Het Pand en Waregem Koerse Feesten
Pers- en netwerkmoment(en) Het Pand en Waregem Koerse Feesten

Attentie bezoeker Open Bedrijvendag

goedgekeurd.

101. Attentie bezoeker Open Bedrijvendag
Om de bezoeker te bedanken voor zijn komst op Open Bedrijvendag, willen we graag een attentie geven.

abonnementsplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

102. abonnementsplaats zaterdagmarkt
Een marktkramer wil de start van zijn abonnementsplaats uitstellen.

Cyclotocht Mandelfietsers

werd besproken.

103. Cyclotocht Mandelfietsers
Cyclotocht Mandelfietsers met doortocht door Waregem op 3 en 4 september

Klankbordgroep Fair Trade Gemeente

goedgekeurd.

104. Klankbordgroep Fair Trade Gemeente
Uitnodiging stad Waregem om deel uit te maken van de overkoepelende klankbordgroep van Fair Trade Gemeente

Contactmoment Oekraïne

goedgekeurd.

105. Contactmoment Oekraïne
Iedere zaterdagnamiddag wordt een contactmoment georganiseerd voor Oekraïners in Waregem waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en verder wegwijs gemaakt worden in onze stad.

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. Vaststellen modaliteiten bijzonder pensioenreglement OFP Prolocus

Aan het college wordt gevraagd het voorstel goed te keuren en bijgevolg om te zetten in een formele beslissing.
Aan het college wordt gevraagd het voorstel goed te keuren en bijgevolg om te zetten in een formele beslissing.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier algemene milieubelasting economische entiteiten – 2021 - ambtshalve verhoging

Aan het college wordt gevraagd het kohier economische entiteiten 2021 - ambtshalve verhoging uitvoerbaar te verklaren.
Aan het college wordt gevraagd het kohier economische entiteiten 2021 - ambtshalve verhoging uitvoerbaar te verklaren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren kohier betalend parkeren - maart 2022

Het kohier betalend parkeren maart 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Het kohier betalend parkeren maart 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Openen offertes

Het college opent de offertes voor het leveren en installeren van een geluidsinstallatie in de polyvalante zaal van het cultuurcentrum De Schakel.
Het college opent de offertes voor het leveren en installeren van een geluidsinstallatie in de polyvalante zaal van het cultuurcentrum De Schakel.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>6. Leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst - aan te schrijven leveranciers

De gemeenteraad heeft op 5 april 2022 de opdracht voor het leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst goedgekeurd. Het college stelt de lijst van aan schrijven leveranciers vast.
De gemeenteraad heeft op 5 april 2022 de opdracht voor het leveren van een onkruidverdelgmachine voor de groendienst goedgekeurd. Het college stelt de lijst van aan schrijven leveranciers vast.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. Aankoop informaticamateriaal diverse diensten – afroep S-P1-28

Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.
Het college keurt de aankoop van informaticamateriaal voor diverse diensten goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Aankoop 100 Microsoft licenties i.k.v. migratieproject – afroep S-BR-P2-02

Het college keurt de aankoop m.b.t. de aankoop van 100 Microsoft licenties goed.
Het college keurt de aankoop m.b.t. de aankoop van 100 Microsoft licenties goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop theatertextiel

Aan het college wordt gevraagd de aankoop van theatertextiel voor de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van theatertextiel voor de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst aan te schrijven leveranciers

In de gemeenteraad van 5 april 2022 werd de gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
In de gemeenteraad van 5 april 2022 werd de gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst - aan te schrijven leveranciers

In de gemeenteraad van 5 april 2022 werd de gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
In de gemeenteraad van 5 april 2022 werd de gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst goedgekeurd. Nu keurt het college de lijst met aan schrijven leveranciers voor dit dossier goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Voorstel tot huur parking Karmel

De ontwerpovereenkomst voor de huur van de parking Karmel wordt ter bespreking voorgelegd.
De ontwerpovereenkomst voor de huur van de parking Karmel wordt ter bespreking voorgelegd.
Pdf-versie
principieel goedgekeurd.

<>14. Achterliggende gronden Kortrijkseweg 139, 8791 Waregem

De vraag betreffende de eigendomsgrens ter hoogte van de achterliggende gronden Kortrijkseweg 139, 8791 Waregem wordt voorgelegd.
De vraag betreffende de eigendomsgrens ter hoogte van de achterliggende gronden Kortrijkseweg 139, 8791 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>15. Kennisname en bekrachtigen PV Stafmedewerker mobiliteit (B1-B3)

Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Pdf-versie
kennisname.

<>16. Aanstelling stafmedewerker personeel en HR (B1-B3)

Aanstelling in vacante functie vanuit bestaande wervingsreserve
Aanstelling in vacante functie vanuit bestaande wervingsreserve
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Erkennen knelpuntberoep - afdelingshoofd publiek domein

Erkennen van de vacant verklaarde functie als knelpuntberoep in functie van meerekenbare anciënniteiten
Erkennen van de vacant verklaarde functie als knelpuntberoep in functie van meerekenbare anciënniteiten
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Vacantverklaring stafmedewerker wegen- en waterinfrastructuur (B1-B3)

Vacant verklaren van deze functie omwille van dienstnoodwendigheden.
Vacant verklaren van deze functie omwille van dienstnoodwendigheden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>19. Aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte

Voorstel van besluit van Fedris inzake ingediende aanvraag van personeelslid om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.
Voorstel van besluit van Fedris inzake ingediende aanvraag van personeelslid om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Kennisname en bekrachtigen PV technieker schrijnwerk (D1-D3)

Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve.
Pdf-versie
kennisname.

<>21. Aanstelling technieker schrijnwerk (D1-D3)

Aanstelling van technieker schrijnwerk in vacante plaats na afronden selectieprocedure
Aanstelling van technieker schrijnwerk in vacante plaats na afronden selectieprocedure
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst

Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Toekennen vergoeding aan medewerker n.a.v. arbeidsongeval: overeenkomst
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkracht lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkracht lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aantellen tijdelijke leerkracht lichamelijke opvoeding t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
Stedelijk kunstonderwijs: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. goedkeuren protocol project rivierherstel Leie en meander

goedkeuren protocol m.b.t. elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de stad Waregem inzake het project rivierherstel Leie en meander
goedkeuren protocol m.b.t. elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen provinciegouverneur West-Vlaanderen en de stad Waregem inzake het project rivierherstel Leie en meander
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Huwelijken en jubilea - week 14

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies maart 2022

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van maart 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van maart 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Voortijdige beëindiging grafconcessie - bekendmaking

Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Bekendmaking van de vrijwillige beëindiging van een grafconcessie vóór de geplande einddatum.
Pdf-versie
kennisname.

<>32. Beroep opname leegstandsregister: LS2021/0043

Eén beroepschrift wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Het betreffende gebouw wordt geschrapt van het leegstandsregister.
Eén beroepschrift wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Het betreffende gebouw wordt geschrapt van het leegstandsregister.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er wordt één vrijstelling voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Leegstand: schrappingen uit het leegstandregister

Er worden 2 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Er worden 2 aanvragen tot schrapping uit het leegstandregister goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Advies aanvraag omgevingsvergunning: G&V Servicestations nv (OMV/2022/00077 - 2448N2)

Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van G&V Servicestations nv tot het uitbreiden van tankstation met CNG-verdeelinstallatie, transformatorcabine en laadpalen te Anzegemseweg 14-16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 863B13, 863C13.
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van G&V Servicestations nv tot het uitbreiden van tankstation met CNG-verdeelinstallatie, transformatorcabine en laadpalen te Anzegemseweg 14-16 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 863B13, 863C13.
Pdf-versie
voorwaardelijk gunstig advies.

<>37. Omgevingsvergunning: Artiér bv (V/3050/1)

Aanvraag van Artiér bv tot het verkavelen van perceel in lot voor halfopen bebouwing te Plasstraat 7 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 662D.
Aanvraag van Artiér bv tot het verkavelen van perceel in lot voor halfopen bebouwing te Plasstraat 7 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 662D.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>38. Omgevingsvergunning: NOTEBAERT Koen (OMV/2022/00073)

Aanvraag van NOTEBAERT Koen tot het plaatsen van gevelbanner eXperiment te Aloise Biebuyckstraat 4 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 157F.
Aanvraag van NOTEBAERT Koen tot het plaatsen van gevelbanner eXperiment te Aloise Biebuyckstraat 4 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 157F.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>39. Omgevingsvergunning: DELEERSNYDER bvba (OMV/2022/00083)

Aanvraag van DELEERSNYDER bvba tot het bouwen van alleenstaande woning met bijgebouw na slopen van bestaande loods te Sprietestraat 69 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 276V2, 276W2.
Aanvraag van DELEERSNYDER bvba tot het bouwen van alleenstaande woning met bijgebouw na slopen van bestaande loods te Sprietestraat 69 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie B, perceel 276V2, 276W2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>40. Omgevingsvergunning: CLAERHOUT Jonas - VANDENBERGHE Jeen (OMV/2022/00041)

Aanvraag van CLAERHOUT Jonas - VANDENBERGHE Jeen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Roterijstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 64R.
Aanvraag van CLAERHOUT Jonas - VANDENBERGHE Jeen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning te Roterijstraat 26 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 64R.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Omgevingsvergunning: VLIEBERGH Kristof (OMV/2022/00058)

Aanvraag van VLIEBERGH Kristof tot het bouwen van carport te Tapuitstraat 37B te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 279Y2.
Aanvraag van VLIEBERGH Kristof tot het bouwen van carport te Tapuitstraat 37B te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie D, perceel 279Y2.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Omgevingsvergunning: HM Collection bv (OMV/2021/00536)

Aanvraag van HM Collection bv tot het slopen en herbouwen van woning met bijgebouwen + aanleggen van zwembad te Plasstraat 40 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 889L, 893B, 896B.
Aanvraag van HM Collection bv tot het slopen en herbouwen van woning met bijgebouwen + aanleggen van zwembad te Plasstraat 40 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie F, perceel 889L, 893B, 896B.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>43. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (OMV/2022/00028 - 2477N1)

Aanvraag van Stad Waregem tot het inrichten plein Zuiderlaan te Zuiderlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1347E, 1347F, 1371K, 1371M, 1378T, 1378W, 1387M, 1387T, 1449B.
Aanvraag van Stad Waregem tot het inrichten plein Zuiderlaan te Zuiderlaan zn te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1347E, 1347F, 1371K, 1371M, 1378T, 1378W, 1387M, 1387T, 1449B.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>44. Ter kennisgeving: aktename meldingen door GOA

Er werden 12 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Er werden 12 meldingen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar geakteerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>45. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Er wordt 1 openbaar onderzoek van een omgevingsdossier opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>46. Plaatsingscriteria vuilnisbakken

Plaatsingscriteria vuilnisbakken
Plaatsingscriteria vuilnisbakken
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>47. op te pimpen glasbol

voorstel locatie om glasbol op te pimpen
voorstel locatie om glasbol op te pimpen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. werkgroep duurzaamheid: voorstel zwerfvuilopruiming

De werkgroep duurzaamheid wil een zwerfvuilactie te organiseren op
De werkgroep duurzaamheid wil een zwerfvuilactie te organiseren op
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>49. kennisname subsidie Park Casier

Het agentschap Onroerend erfgoed heeft een subsidie van 150.000 euro vastgelegd voor de werken aan de brugjes in Park Casier.
Het agentschap Onroerend erfgoed heeft een subsidie van 150.000 euro vastgelegd voor de werken aan de brugjes in Park Casier.
Pdf-versie
kennisname.

<>50. Verslag overleg groen en milieu

kennisname verslag overleg groen en milieu 28 maart 2022
kennisname verslag overleg groen en milieu 28 maart 2022
Pdf-versie
kennisname.

<>B1 energiebesparende maatregelen

Pdf-versie
werd besproken.

<>51. Verlichting - Poort tot de Hippodroom - voorstel ontwerp en goedkeuring

Er werd een lichtstudie opgemaakt voor de Poort tot de Hippodroom dat wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Er werd een lichtstudie opgemaakt voor de Poort tot de Hippodroom dat wordt voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>52. War3030_Sanering Mosschaardstraat - kennisname programmatie kwartaalprogramma

Het dossier Sanering Mosschaardstraat op grondgebied Waregem werd binnen het groter dossier Knokstraat op grondgebied Anzegem geprogrammeerd op het kwartaalprogramma van de Vlaamse Milieu Maatschappij en komt in aanmerking voor subsidie.
Het dossier Sanering Mosschaardstraat op grondgebied Waregem werd binnen het groter dossier Knokstraat op grondgebied Anzegem geprogrammeerd op het kwartaalprogramma van de Vlaamse Milieu Maatschappij en komt in aanmerking voor subsidie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>53. Omgevingsaanleg visvijvers Desselgem

opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers
opdracht tot opmaak aanbestedingsbundel voor de omgevingsaanleg visvijvers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Renovatie Regenboogbrug stadionvijvers - ter bespreking

Er wordt door de architect voorgesteld om het dossier stop te zetten en te hernemen in een meer gestabiliseerde marktsituatie.
Er wordt door de architect voorgesteld om het dossier stop te zetten en te hernemen in een meer gestabiliseerde marktsituatie.
Pdf-versie
werd besproken.

<>55. Ontharden Guldensporenlaan Voorontwerp - Goedkeuring

Na het welbevinden van het voorontwerp voor de ontharding van de Guldensporenlaan wordt het voorontwerp voorgelegd aan het college ter goedkeuring en over te gaan tot opmaak ontwerp.
Na het welbevinden van het voorontwerp voor de ontharding van de Guldensporenlaan wordt het voorontwerp voorgelegd aan het college ter goedkeuring en over te gaan tot opmaak ontwerp.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>56. Inrichtingsplan visvijvers Desselgem - ereloonstaat

goedkeuren ereloonstaat voor visvijvers Desselgem
goedkeuren ereloonstaat voor visvijvers Desselgem
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Aanpassingswerken Hippodroom:VS1(eindstaat)

goedkeuren eindstaat Hippodroom
goedkeuren eindstaat Hippodroom
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Nutsleidingen:Proximus:goedkeuren aanvraagvergunning

goedkeuren aanvraagvergunning
goedkeuren aanvraagvergunning
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Nutsleidingen: Proximus: Fiber To The Home:aanvraag vergunning

Goedkeuren aanvraag vergunning Fiber To The Home.
Goedkeuren aanvraag vergunning Fiber To The Home.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de Drum & Bass Party van jeugdhuis Den Uitvlucht op zaterdag 30 april 2022

Op zaterdag 30 april 2022 zal de Drum & Bass Party plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van zaterdag 30 april 2022 om 18.00u. tot zondag 1 mei 2022 om 5.00u.
Op zaterdag 30 april 2022 zal de Drum & Bass Party plaatsvinden in jeugdhuis Den Uitvlucht. Men vraagt parkeerverbod in de Holstraat voor huisnummer 47 van zaterdag 30 april 2022 om 18.00u. tot zondag 1 mei 2022 om 5.00u.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>61. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het schoolfeest van de Vrije Basisschool Desselgem op zondag 1 mei 2022

Op zondag 1 mei 2022 zal het schoolfeest plaatsvinden van de Vrije Basisschool Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de helft van de parking achter de Sint-Martinuskerk van Desselgem (t.h.v. de school) op zondag 1 mei 2022 van 7.00u. tot 18.00u.
Op zondag 1 mei 2022 zal het schoolfeest plaatsvinden van de Vrije Basisschool Desselgem. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod op de helft van de parking achter de Sint-Martinuskerk van Desselgem (t.h.v. de school) op zondag 1 mei 2022 van 7.00u. tot 18.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Eénrichtingsverkeer Constant Permekestraat

Evaluatie van het éénrichtingsverkeer in de Constant Permekestraat
Evaluatie van het éénrichtingsverkeer in de Constant Permekestraat
Pdf-versie
werd besproken.

<>64. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>65. Diverse sites, groenonderhoud: openen offerten

Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Er wordt gevraagd om de offerten te openen.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>66. Kerk Beveren-Leie, vernieuwen stookinstallatie: voorstel goedkeuren aan te schrijven aannemers

Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de lijst van aan te schrijven aannemers goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Stadhuis, interne verhuis: ter bespreking

Er wordt gevraagd om de stand van zaken te bespreken.
Er wordt gevraagd om de stand van zaken te bespreken.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Pandcomplex, hernieuwbouw: voorstel goedkeuren vorderingsstaten 13 en 13bis

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaten goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. OC De Coorenaar, schade fuif: ter bespreking

Er wordt gevraagd om dit te bespreken.
Er wordt gevraagd om dit te bespreken.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>70. Stedelijk sportcentrum De Treffer, sporthal, vernieuwen koepels: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 01, tevens eindstaat

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Brandweerkazerne, nieuwbouw, Lot 1/Ruwbouw en afbouw: inname standpunt

Er wordt gevraagd een standpunt in te nemen.
Er wordt gevraagd een standpunt in te nemen.
Pdf-versie
aktename.

<>72. Controle huuroverdracht koetshuis

Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Voorstel tot uitbetalen vrijwilligersvergoeding cfr. aantal huuroverdrachten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. E-boeken via online platform

De bib vraagt om in te tekenen op het online Cloudlibrary platform van cultuurconnect.
De bib vraagt om in te tekenen op het online Cloudlibrary platform van cultuurconnect.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Nieuwe naam voor ex-Cinéstar

Na bevraging bij het publiek en personeel cc De Schakel wordt gevraagd de nieuwe naam voor ex-Cinéstar te bepalen
Na bevraging bij het publiek en personeel cc De Schakel wordt gevraagd de nieuwe naam voor ex-Cinéstar te bepalen
Pdf-versie
werd besproken.

<>75. Opening Het Pand

Opening Het Pand; modeshow, stadswinkel en off. opening
Opening Het Pand; modeshow, stadswinkel en off. opening
Pdf-versie
werd besproken.

<>76. Doortocht Oldtimer Classic rondrit

Doortocht Oldtimer Classic rondrit op 15 mei.
Doortocht Oldtimer Classic rondrit op 15 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Wijziging datum bedrijventornooi Volleybal Waregem

Wijziging datum bedrijventornooi Volleybal Waregem van 8/07 naar 1/07 op site Jeugdcentrum
Wijziging datum bedrijventornooi Volleybal Waregem van 8/07 naar 1/07 op site Jeugdcentrum
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. 14-daagse van het Rode Kruis

Het Rode Kruis organiseert van 25 april tot en met 9 mei de jaarlijkse veertiendaagse. Ze vragen toelating om stickers te verkopen en om affiches te laten ophangen in de stedelijke aanplakborden.
Het Rode Kruis organiseert van 25 april tot en met 9 mei de jaarlijkse veertiendaagse. Ze vragen toelating om stickers te verkopen en om affiches te laten ophangen in de stedelijke aanplakborden.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Opening activiteitencentrum Ten Anker

Opening activiteitencentrum Ten Anker op 29 april.
Opening activiteitencentrum Ten Anker op 29 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Neos Cultuur- en toerismehappening

Seniorenbeurs op dinsdag 14 juni - Neos Cultuur- en toerismehappening.
Seniorenbeurs op dinsdag 14 juni - Neos Cultuur- en toerismehappening.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Glamping met Flair

Roularta is op zoek naar rustige, unieke plekjes voor het plaatsen van de Flaircaravan.
Roularta is op zoek naar rustige, unieke plekjes voor het plaatsen van de Flaircaravan.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>82. Dag van de buren Karekietstraat

Dag van de buren Karekietstraat
Dag van de buren Karekietstraat
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Opening Konijneveld

Opening Konijneveld
Opening Konijneveld
Pdf-versie
werd besproken.

<>84. Huis van de kerstman '22/'23

Huis van de kerstman '22/'23
Huis van de kerstman '22/'23
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Aangepast reglement Werkplus

Aangepast reglement Werkplus ivm herbruikbare bekers
Aangepast reglement Werkplus ivm herbruikbare bekers
Pdf-versie
kennisname.

<>86. Feestvlaggen

Feestvlaggen
Feestvlaggen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Gebruik OC voor fuiven

er worden best afspraken gemaakt voor het organiseren van fuiven in OC's
er worden best afspraken gemaakt voor het organiseren van fuiven in OC's
Pdf-versie
werd besproken.

<>88. Ontbijtwandeling Biest Jager

Ontbijtwandeling Biest Jager op 24 april.
Ontbijtwandeling Biest Jager op 24 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Dag van de buren Hazewindstraat

Dag van de buren Hazewindstraat op 20 mei.
Dag van de buren Hazewindstraat op 20 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Dag van de buren in de Verhelststraat

Dag van de buren in de Verhelststraat op 27 mei.
Dag van de buren in de Verhelststraat op 27 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Verkeerseducatie GVB Duizendpluspoot

Verkeerseducatie GVB Duizendpluspoot op 9 mei.
Verkeerseducatie GVB Duizendpluspoot op 9 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>92. Opening Het Pand; aangepaste animatie CC De Schakel

Opening Het Pand; voorstellen aangepaste animatie CC De Schakel
Opening Het Pand; voorstellen aangepaste animatie CC De Schakel
Pdf-versie
werd besproken.

<>93. Aanvraag CPEDI***Quadrille Waregem

Aanvraag tot medewerking stad aan CPEDI***Quadrille Waregem van 19 tot 24 april 2022 op Sport Vlaanderen
Aanvraag tot medewerking stad aan CPEDI***Quadrille Waregem van 19 tot 24 april 2022 op Sport Vlaanderen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Waregem Music Week uitgesteld naar 2024

Waregem Music Week uitgesteld naar 2024
Waregem Music Week uitgesteld naar 2024
Pdf-versie
kennisname.

<>95. Muziekvergunning: Friday Night Fever

Aanvraag muziekvergunning voor Friday Night Fever op 22 april..
Aanvraag muziekvergunning voor Friday Night Fever op 22 april..
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Muziekvergunning: Crisco Disco

Aanvraag muziekvergunning voor Crisco Disco op 9 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Crisco Disco op 9 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Muziekvergunning: Heemfeesten Chiro Leieland

Aanvraag muziekvergunning voor Heemfeesten op 8,9,10 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Heemfeesten op 8,9,10 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Muziekvergunning: Petanque tornooi Vrolijk vzw.

Aanvraag muziekvergunning voor Petanque tornooi Vrolijk vzw op 25 juni.
Aanvraag muziekvergunning voor Petanque tornooi Vrolijk vzw op 25 juni.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>99. persberichten en aanwezigheid persmomenten

Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Zijn er berichten of persmomenten uit het college die via de pers en/of sociale media verspreid moeten worden?
Pdf-versie
werd besproken.

<>100. Pers- en netwerkmoment(en) Het Pand en Waregem Koerse Feesten

Pers- en netwerkmoment(en) Het Pand en Waregem Koerse Feesten
Pers- en netwerkmoment(en) Het Pand en Waregem Koerse Feesten
Pdf-versie
werd besproken.

<>101. Attentie bezoeker Open Bedrijvendag

Om de bezoeker te bedanken voor zijn komst op Open Bedrijvendag, willen we graag een attentie geven.
Om de bezoeker te bedanken voor zijn komst op Open Bedrijvendag, willen we graag een attentie geven.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>102. abonnementsplaats zaterdagmarkt

Een marktkramer wil de start van zijn abonnementsplaats uitstellen.
Een marktkramer wil de start van zijn abonnementsplaats uitstellen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>103. Cyclotocht Mandelfietsers

Cyclotocht Mandelfietsers met doortocht door Waregem op 3 en 4 september
Cyclotocht Mandelfietsers met doortocht door Waregem op 3 en 4 september
Pdf-versie
werd besproken.

<>104. Klankbordgroep Fair Trade Gemeente

Uitnodiging stad Waregem om deel uit te maken van de overkoepelende klankbordgroep van Fair Trade Gemeente
Uitnodiging stad Waregem om deel uit te maken van de overkoepelende klankbordgroep van Fair Trade Gemeente
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>105. Contactmoment Oekraïne

Iedere zaterdagnamiddag wordt een contactmoment georganiseerd voor Oekraïners in Waregem waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en verder wegwijs gemaakt worden in onze stad.
Iedere zaterdagnamiddag wordt een contactmoment georganiseerd voor Oekraïners in Waregem waar ze ervaringen met elkaar kunnen delen en verder wegwijs gemaakt worden in onze stad.
Pdf-versie
goedgekeurd.