Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 16 feb 2022, 10:15 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 16 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 10.15 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

teruggave waarborg torenkraan

goedgekeurd.

2. teruggave waarborg torenkraan
aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen

administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

goedgekeurd.

3. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.

Goedkeuring uitbetaling investeringstoelage Rode Kruis afdeling Waregem-Anzegem voor aankoop ziekenwagen

goedgekeurd.

4. Goedkeuring uitbetaling investeringstoelage Rode Kruis afdeling Waregem-Anzegem voor aankoop ziekenwagen
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage aan Rode Kruis afdeling Waregem-Anzegem goed te keuren

Facturatie mobiele betalingen of diensten gebruikers Smartphones en gsm’s Stad Waregem

goedgekeurd.

5. Facturatie mobiele betalingen of diensten gebruikers Smartphones en gsm’s Stad Waregem
Voorstel ivm facturatie van de mobiele betalingen of diensten door de gebruikers van smartphones en gsm’s van de stad.

goedkeuren lidgeld 2022 Onderwijssecretariaat Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (OVSG)

goedgekeurd.

6. goedkeuren lidgeld 2022 Onderwijssecretariaat Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (OVSG)
Aan het college wordt gevraagd het lidgeld 2022 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van OVSG vzw.

goedkeuren bijdrage 2022 Vereniging Voor Openbaar Groen

goedgekeurd.

7. goedkeuren bijdrage 2022 Vereniging Voor Openbaar Groen
Aan het college wordt gevraagd de bijdrage voor 2022 van de Vereniging Voor Openbaar Groen goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur.

goedkeuren lidmaatschapsbijdrage 2022 Bataljong vzw

goedgekeurd.

8. goedkeuren lidmaatschapsbijdrage 2022 Bataljong vzw
Aan het college wordt gevraagd de lidmaatschapsbijdrage voor 2022 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van de vzw Bataljong.

Vaststellen datum hoorzitting belastingen

werd besproken.

9. Vaststellen datum hoorzitting belastingen
Aan het college wordt gevraagd een datum voor de hoorzitting in het kader van bezwaarschriften belastingen vast te leggen.

kennisname gasboetes

kennisname.

10. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Openen offertes

offerten geopend.

11. Openen offertes
De offertes betreffende de huis-aan-huisbezorging en het drukken van Stadsinfo Waregem Tussensprong worden geopend.

Goedkeuren extra support dienst IT

goedgekeurd.

12. Goedkeuren extra support dienst IT
Het college van burgemeester en schepenen keurt extra support voor de dienst IT goed.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

13. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Concessieovereenkomst ter beschikking stellen park Casier 2022

goedgekeurd.

14. Concessieovereenkomst ter beschikking stellen park Casier 2022
Het college neemt een beslissing over de terbeschikkingstelling van het park Casier gedurende de Waregem Koersefeesten in 2022.

Afschieten van vuurwerk - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven vuurwerkmakers

goedgekeurd.

15. Afschieten van vuurwerk - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven vuurwerkmakers
Het college keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en de lijst van de aan te schrijven vuurwerkmakers goed voor volgende opdracht: afschieten van vuurwerk tijdens de Waregem Koersefeesten en in de deelgemeenten.

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

goedgekeurd.

16. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Vestigen erfdienstbaarheid thv Industrielaan ikv sanering rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (GR 01/03/2022)

goedgekeurd.

17. Vestigen erfdienstbaarheid thv Industrielaan ikv sanering rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (GR 01/03/2022)
Er wordt voorgesteld om het vestigen van een erfdienstbaarheid ter hoogte van de Industrielaan i.k.v. de sanering van de rioolwaterinfrastructuur ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aankoop gronden Vandewoestijnelaan - Ter Elststraat - Koningin Fabiolalaan, 8790 Waregem

werd besproken.

18. Aankoop gronden Vandewoestijnelaan - Ter Elststraat - Koningin Fabiolalaan, 8790 Waregem
De aankoop van de gronden ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat en Koningin Fabiolalaan te 8790 Waregem wordt voorgelegd.

Aankoop perceel grond hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem

goedgekeurd.

19. Aankoop perceel grond hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem
De aankoop van het perceel grond Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.

Huldiging gepensioneerden

werd besproken.

20. Huldiging gepensioneerden
Voorstel datum voor de huldiging van de gepensioneerde werknemers sinds maart 2019.

Kennisname en bekrachtigen PV stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

kennisname.

21. Kennisname en bekrachtigen PV stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve

Aanstelling stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

goedgekeurd.

22. Aanstelling stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)
Aanstelling van geslaagde kandidaat in de vacante betrekking

Vacantverklaring afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)

goedgekeurd.

23. Vacantverklaring afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)
Vacant verklaren van deze functie wegens uitdiensttreding huidig functiehouder en bepalen van de modaliteiten voor de selectieprocedure

Aanstelling administratief medewerker ICT (C1-C3)

goedgekeurd.

24. Aanstelling administratief medewerker ICT (C1-C3)
Aanstelling op C-niveau ter ondersteuning van de dienst ICT en in afwachting van een selectieprocedure op B-niveau

Vacantverklaring diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats (A1a-A3a)

goedgekeurd.

25. Vacantverklaring diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats (A1a-A3a)
Vacant verklaren van een nieuwe functie op de stedelijke werkplaats en bepalen van de modaliteiten voor de selectieprocedure

Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

26. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan

Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - januari 2022

goedgekeurd.

27. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - januari 2022
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand januari 2022 goed te keuren.

Vacantverklaring functie van administratief medewerker wegen en water - invulling door interne personeelsmobiliteit

goedgekeurd.

B1 Vacantverklaring functie van administratief medewerker wegen en water - invulling door interne personeelsmobiliteit
Vacantverklaring functie van administratief medewerker wegen en water met de mogelijkheid om deze te bezetten via interne personeelsmobiliteit

Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs

werd besproken.

28. Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs
Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

goedgekeurd.

29. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

goedgekeurd.

30. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers

goedgekeurd.

31. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

goedgekeurd.

32. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

33. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

34. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

35. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

definitieve agenda gemeenteraad 1 maart 2022

goedgekeurd.

36. definitieve agenda gemeenteraad 1 maart 2022
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 1 maart 2022 goed te keuren.

kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

kennisname.

37. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportraad: algemene vergadering 16/12/2021 - Sportraad: raad van bestuur 02/09/2021, 14/10/2021, 04/11/2021, 02/12/2021, 27/12/2021

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

38. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 28/01/2022 - WVI: raad van bestuur 26/01/2022

Koetsencollectie Legermuseum

niet goedgekeurd.

39. Koetsencollectie Legermuseum
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het in bruikleen nemen van de koetsencollectie van het KMKG-MRAH.

Ambtshalve schrappingen

goedgekeurd.

40. Ambtshalve schrappingen
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister

Gemeente zonder gemeentehuis - project Burgerloket Mechelen

goedgekeurd.

41. Gemeente zonder gemeentehuis - project Burgerloket Mechelen
Gemeente zonder gemeentehuis: instappen op project Burgerloket Mechelen voor vereenvoudiging van 12 processen burgerzaken

Bevolkingscijfer 01.01.2022

kennisname.

42. Bevolkingscijfer 01.01.2022
Evolutie bevolkingscijfers per deelgemeente in 2021 en nieuwe status op 01.01.2022

Huwelijken en jubilea - week 07

goedgekeurd.

43. Huwelijken en jubilea - week 07
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Begraafplaatsen - goedkeuren concessies januari 2022

goedgekeurd.

44. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies januari 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van januari 2022

Ter advies: verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Soliver Waregem nv

gunstig advies.

46. Ter advies: verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Soliver Waregem nv
Advies op het verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Soliver Waregem nv

Vrijgave bankwaarborg

goedgekeurd.

47. Vrijgave bankwaarborg
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering nutswerken van een verkaveling.

Huisnummer Franklin Rooseveltlaan

vastgesteld.

48. Huisnummer Franklin Rooseveltlaan
Aanvraag huisnummer Franklin Rooseveltlaan 64A

Huisnummers bouwdossiers januari 2022

vastgesteld.

49. Huisnummers bouwdossiers januari 2022
Toekenning, schrapping en wijzigingen huisnummers bouwdossiers januari 2022

Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister

goedgekeurd.

50. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister
Er worden 26 woningen in het leegstandsregister opgenomen.

Ter kennisgeving: afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen

kennisname.

51. Ter kennisgeving: afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen
Kennisgeving van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari tot vaststelling van het werkingsgebied Zuid-West-Vlaanderen-Midden

Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2019/00433 - 0512N1

goedgekeurd.

53. Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2019/00433 - 0512N1
Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2019/00433 - 0512N1 op basis van art. 99 van het decreet van de omgevingsvergunning.

Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2020/00020 - 2436N1

goedgekeurd.

54. Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2020/00020 - 2436N1
Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2020/00020 - 2436N1 op basis van art. 99 van het decreet van de omgevingsvergunning.

Weigering aanvraag omgevingsproject: STRUYVE Lobke (OMV/2021/00539)

advies dienst wordt gevolgd.

55. Weigering aanvraag omgevingsproject: STRUYVE Lobke (OMV/2021/00539)
Aanvraag van STRUYVE Lobke tot het vellen van boom te Libelstraat 16 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 486B.

Omgevingsvergunning: BENEKOR nv (OMV/2021/00467)

goedgekeurd met voorwaarden.

56. Omgevingsvergunning: BENEKOR nv (OMV/2021/00467)
Aanvraag van BENEKOR nv tot het bouwen van kantoorgebouw na slopen van bestaande woning te Wortegemseweg 54, Wortegemseweg 56 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 827/03Z10.

Omgevingsvergunning: HERTSENS Caroline (OMV/2022/00037)

goedgekeurd.

57. Omgevingsvergunning: HERTSENS Caroline (OMV/2022/00037)
Aanvraag van HERTSENS Caroline tot het plaatsen van publiciteit te Barmbeekstraat 10 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 463H, 463K, 463L.

Omgevingsvergunning: KERKHOVE Xavier (OMV/2021/00538)

goedgekeurd.

58. Omgevingsvergunning: KERKHOVE Xavier (OMV/2021/00538)
Aanvraag van KERKHOVE Xavier tot het bouwen van overdekte fietsenberging met lounge te Geestendalstraat 8 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 227T.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Degetec bvba (OMV/2021/00076 - 1715N1)

kennisname.

59. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Degetec bvba (OMV/2021/00076 - 1715N1)
Het beroep ingesteld tegen de weigering van omgevingsaanvraag van het schepencollege dd. 30 juni 2021 afgeleverd aan Degetec bvba – X4 Invest bvba – Devatran nv voor het bouwen van gebouw voor retail en aanleggen van verharding na bouwrijp maken van terrein + exploitatie klasse 3, perceel gelegen te , werd door de deputatie op 3 februari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus geweigerd.

Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Bossuyt Ward (OMV/2021/00277)

kennisname.

60. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Bossuyt Ward (OMV/2021/00277)
Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 11 augustus 2021 afgeleverd aan BOSSUYT Ward voor het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen, perceel gelegen te Kempstraat 11, 8790 Waregem, werd door de deputatie op 3 februari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

61. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

Earth Hour: doven verlichting

goedgekeurd.

62. Earth Hour: doven verlichting
doven van klemtoonverlichting tijdens Earth Hour op zaterdag 26 maart 2022.

Aanvragen tegeltuintje dos 2022/001

goedgekeurd.

63. Aanvragen tegeltuintje dos 2022/001
Aanvraag aanleg tegeltuintje Dessselgemseweg

Kennisname rapportering doelgroepwerknemers

kennisname.

64. Kennisname rapportering doelgroepwerknemers
Er wordt gerapporteerd over de doelgroepwerknemers 2021 in het kader van de overeenkomst met de Vlaamse overheid voor de inzet van doelgroepwerknemers voor milieu-gerelateerde taken.

Raamovereenkomst en studiediensten ontwerp wegenis-en omgevingswerken 2022-2023-2024

goedgekeurd.

65. Raamovereenkomst en studiediensten ontwerp wegenis-en omgevingswerken 2022-2023-2024

Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024

goedgekeurd.

66. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024
Dossier te agenderen op gemeenteraad van maart.

ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: gunning

goedgekeurd.

67. ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: gunning
gunning van de 'ontwerpstudie revitalisering bedrijventerrein Schoendale

Herinrichten Torenlaan ikv raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021

goedgekeurd.

68. Herinrichten Torenlaan ikv raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.

Invulling van de Vlaamse Reductiedoelstelling voor Waregem - kennisname Studiecontracten Riopact

kennisname.

69. Invulling van de Vlaamse Reductiedoelstelling voor Waregem - kennisname Studiecontracten Riopact
Binnen het Riopact-takenpakket 2022 werd de invulling van de Vlaamse Reductiedoelstelling voor Waregem op de Gaverbeek en de Leie opgenomen. Riopact telt de stad in kennis van de aangestelde studiebureau's.

Herinrichten parking Meersstraat: goedkeuren aanvangsbevel

goedgekeurd.

70. Herinrichten parking Meersstraat: goedkeuren aanvangsbevel
Aan het college wordt gevraagd de aanvangsdatum van de werken vast te leggen.

Heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel: openen offertes

offerten geopend.

71. Heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel: openen offertes
openen offertes voor de overheidsopdracht 'heraanleg trage verbinding Pontstraat-Trakel

Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: voorstel gunning

goedgekeurd.

72. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: voorstel gunning
gunning van de opdracht 'aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat'.

Herstel leuningen esplanade: goedkeuren offerte

goedgekeurd.

73. Herstel leuningen esplanade: goedkeuren offerte
goedkeuren offerte voor het herstel van de leuningen esplanade

Geluidsberm Galgewegel: goedkeuren VS11

goedgekeurd.

74. Geluidsberm Galgewegel: goedkeuren VS11
goedkeuren VS 11 geluidsberm Galgewegel

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het buurtfeest Light me up in de Tjollensstraat op zondag 27 februari 2022

goedgekeurd.

75. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het buurtfeest Light me up in de Tjollensstraat op zondag 27 februari 2022
Op zondag 27 februari 2022 zal er een buurtfeest plaatsvinden in de Tjollensstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod van 08.00u. tot 22.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verplaatste zaterdagmarkt op de parking Olm op zaterdag 18 juni 2022, zaterdag 27 augustus 2022, zaterdag 3 december 2022, zaterdag 10 december 2022, zaterdag 17 december 2022, zaterdag 24 december 2022, zaterdag 31 december 2022 en zaterdag 7 januari 2023

goedgekeurd.

76. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verplaatste zaterdagmarkt op de parking Olm op zaterdag 18 juni 2022, zaterdag 27 augustus 2022, zaterdag 3 december 2022, zaterdag 10 december 2022, zaterdag 17 december 2022, zaterdag 24 december 2022, zaterdag 31 december 2022 en zaterdag 7 januari 2023
Op diverse data zal de wekelijkse zaterdagmarkt tijdelijk verhuizen van de Markt naar de parking Olm. Hierdoor zal er op die dagen parkeerverbod gelden van 4.00u. tot 14.00u. op de parking Olm en op de parkeerstrook in de Olmstraat tussen de Processiestraat en huisnummer 37.

Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

goedgekeurd.

77. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

78. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Gebruik parking Expo door Parkhotel

goedgekeurd.

79. Gebruik parking Expo door Parkhotel
Vraag van Parkhotel tot gebruiken deel parking Expo voor het plaatsen van materiaal van wielerploegen die zullen verblijven in het hotel.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad

goedgekeurd.

80. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad

goedgekeurd.

81. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

Cultuurcentrum De Schakel, uitbreiding: bodemtechnisch onderzoek: kennisname

kennisname.

82. Cultuurcentrum De Schakel, uitbreiding: bodemtechnisch onderzoek: kennisname
Er wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen.

CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

goedgekeurd.

83. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang
Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang voor deze werken goed te keuren.

‘t Kelderke, extra elektriciteitsvoorzieningen: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

84. ‘t Kelderke, extra elektriciteitsvoorzieningen: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.

Goedkeuring beperkte update D5-plan

goedgekeurd.

85. Goedkeuring beperkte update D5-plan
Aan het college wordt gevraagd om de update van het D5-plan en het alarmschema goed te keuren.

Cultureel ambassadeursconcert Con Cuore - 10 april 2022

goedgekeurd.

86. Cultureel ambassadeursconcert Con Cuore - 10 april 2022
Con Cuore wenst een ambassadeursconcert te organiseren op 10 april 2022 ikv hun lopende titel cultureel ambassadeur (2020 - 2021 -2022)

Vrijetijdsmarkt 11 juni 2022

goedgekeurd.

87. Vrijetijdsmarkt 11 juni 2022
De Vrijetijdsmarkt die twee maal op rij werd geannuleerd wegens corona, zal doorgaan op zaterdag 11 juni 2022 op de site Zuidboulevard.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

88. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 12 juni 2024 tot 25 juni 2024.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

89. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 17 april 2024 tot 30 april 2024.

Huur koetshuis (2024)

goedgekeurd.

90. Huur koetshuis (2024)
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 mei 2024 tot 28 mei 2024.

Beeldhouwsymposium Van Steen tot Beeld 2022 - annulatie

kennisname.

91. Beeldhouwsymposium Van Steen tot Beeld 2022 - annulatie
Het Beeldhouwsymposium Van Steen tot Beeld, voorzien in mei 2022, wordt wegens corona uitgesteld naar volgend jaar

Sluitingsdagen filialen zomervakantie

goedgekeurd.

92. Sluitingsdagen filialen zomervakantie
Zoals elk jaar twee weken sluiting van de filialen tijdens de zomervakantie.

Overlast bibliotheek

goedgekeurd.

93. Overlast bibliotheek
Voorstel extra maatregelen bij overlast bibliotheek

Verderzetting bibcave voorjaar 2022

goedgekeurd.

94. Verderzetting bibcave voorjaar 2022
Positieve evaluatie bibcave najaar 2021 en voorstel programma 2022

Plaatsen banners promotie handelzaak

niet goedgekeurd.

95. Plaatsen banners promotie handelzaak
Verhuur Feestmateriaal Remmerie vraagt toelating om banners te plaatsen nav nieuwe showroom en magazijn in Beveren-Leie.

Dikke Truiendag

goedgekeurd.

96. Dikke Truiendag
Mag er voor de meest leuke inzending met een warme trui op dikke truiendag een Waregembon voorzien worden?

Dwars door Vlaanderen 2022

goedgekeurd.

97. Dwars door Vlaanderen 2022
Dwars door Vlaanderen 30 maart: bijkomende vragen

Memorial Philippe Vandendorpe

goedgekeurd.

98. Memorial Philippe Vandendorpe
Memorial Philippe Vandendorpe op 8 mei.

Opmaak brochure 'Weg in en van Waregem'

goedgekeurd.

99. Opmaak brochure 'Weg in en van Waregem'
Vraag om vormgeving nieuw toeristisch pocketmagazine te laten uitvoeren door Blue Town.

Muziekvergunning: Buurtfeest Gaverke

goedgekeurd.

100. Muziekvergunning: Buurtfeest Gaverke
Aanvraag muziekvergunning voor een buurtfeest op 't Gaverke op 27/02/2022.

Muziekvergunning: IIIe Galabal Vader Rouge

goedgekeurd.

101. Muziekvergunning: IIIe Galabal Vader Rouge
Aanvraag muziekvergunning voor IIIe Galabal Vader Rouge op 25 februari 2022.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

102. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Voorstel toekomstvisie digitale schermen in het straatbeeld

werd besproken.

103. Voorstel toekomstvisie digitale schermen in het straatbeeld
Voorstel van mogelijkheden om in Waregem een fijnmazig(er) netwerk van digitale schermen uit te bouwen: schuilhuisjes, ledschermen en ledtotems.

Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2

niet goedgekeurd.

104. Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2
Wenst de stad met Radio 2 in zee te gaan als locatiepartner voor De Weekwatchers in juni?

Samenwerking affiche Waregem Koerse Feesten

goedgekeurd.

105. Samenwerking affiche Waregem Koerse Feesten
Voorstel om dit jaar de affiche voor de Waregem Koerse Feesten af te stemmen op de affiche van de Koersemaatschappij.

Mediaplan 2022 en voorstel communicatie Het Pand

goedgekeurd.

106. Mediaplan 2022 en voorstel communicatie Het Pand
Mediaplan 2022 en voorstel communicatie Het Pand

gratis standplaats wekelijkse markt

goedgekeurd.

107. gratis standplaats wekelijkse markt
Think Pink wil graag een gratis standplaats op de markt voor de verkoop van koekjes.

Opzeg standplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

108. Opzeg standplaats zaterdagmarkt
Een marktkramer wil zijn standplaats op de zaterdagmarkt opzeggen.

starterspremie Boudin/De Premiejagers

goedgekeurd.

109. starterspremie Boudin/De Premiejagers
De Premiejagers vragen de starterspremie aan voor hun zaak Boudin.

Ik koop lokaal - prijzenpot

goedgekeurd.

110. Ik koop lokaal - prijzenpot
OC West vraagt of we voor de 'ik koop lokaal' campagne de prijzenpot kunnen aanvullen.

Cyclotocht Hertsbergse Pijl

goedgekeurd.

111. Cyclotocht Hertsbergse Pijl
Aanvraag cyclotocht Hertsbergse Pijl door Hertetrappers Hertsberge op 14 en 15 mei 2022

Dwars door Vlaanderen Cyclo

goedgekeurd.

112. Dwars door Vlaanderen Cyclo
Aanvraag Dwars door Vlaanderen Cyclo door We Ride op 19/03

Vraag oordopjes Krinkel 2022

goedgekeurd.

113. Vraag oordopjes Krinkel 2022
De organisatie van Krinkel vraagt of ze van de stad 200 oordopjes kunnen krijgen. Ze stellen deze vraag aan verschillende steden om zo in totaal aan meer dan 5000 oordopjes te komen voor het slotoptreden van Krinkel

Overzicht activiteiten 100 dagen 2022

goedgekeurd.

114. Overzicht activiteiten 100 dagen 2022
Er werd voor de laatstejaars opnieuw een aantal zaken voorzien om de laatste 100 schooldagen te vieren

<>1. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>2. teruggave waarborg torenkraan

aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen
aan het college wordt gevraagd de waarborg voor de torenkraan terug te betalen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>3. administratieve takeling voertuigen grondgebied Waregem

Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Aan het college wordt gevraagd de betaling van de facturen goed te keuren voor uitbetaling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Goedkeuring uitbetaling investeringstoelage Rode Kruis afdeling Waregem-Anzegem voor aankoop ziekenwagen

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage aan Rode Kruis afdeling Waregem-Anzegem goed te keuren
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de investeringstoelage aan Rode Kruis afdeling Waregem-Anzegem goed te keuren
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. Facturatie mobiele betalingen of diensten gebruikers Smartphones en gsm’s Stad Waregem

Voorstel ivm facturatie van de mobiele betalingen of diensten door de gebruikers van smartphones en gsm’s van de stad.
Voorstel ivm facturatie van de mobiele betalingen of diensten door de gebruikers van smartphones en gsm’s van de stad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. goedkeuren lidgeld 2022 Onderwijssecretariaat Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (OVSG)

Aan het college wordt gevraagd het lidgeld 2022 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van OVSG vzw.
Aan het college wordt gevraagd het lidgeld 2022 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van OVSG vzw.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>7. goedkeuren bijdrage 2022 Vereniging Voor Openbaar Groen

Aan het college wordt gevraagd de bijdrage voor 2022 van de Vereniging Voor Openbaar Groen goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur.
Aan het college wordt gevraagd de bijdrage voor 2022 van de Vereniging Voor Openbaar Groen goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. goedkeuren lidmaatschapsbijdrage 2022 Bataljong vzw

Aan het college wordt gevraagd de lidmaatschapsbijdrage voor 2022 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van de vzw Bataljong.
Aan het college wordt gevraagd de lidmaatschapsbijdrage voor 2022 goed te keuren en te betalen conform betreffende factuur van de vzw Bataljong.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Vaststellen datum hoorzitting belastingen

Aan het college wordt gevraagd een datum voor de hoorzitting in het kader van bezwaarschriften belastingen vast te leggen.
Aan het college wordt gevraagd een datum voor de hoorzitting in het kader van bezwaarschriften belastingen vast te leggen.
Pdf-versie
werd besproken.

<>10. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>11. Openen offertes

De offertes betreffende de huis-aan-huisbezorging en het drukken van Stadsinfo Waregem Tussensprong worden geopend.
De offertes betreffende de huis-aan-huisbezorging en het drukken van Stadsinfo Waregem Tussensprong worden geopend.
Pdf-versie
offerten geopend.

<>12. Goedkeuren extra support dienst IT

Het college van burgemeester en schepenen keurt extra support voor de dienst IT goed.
Het college van burgemeester en schepenen keurt extra support voor de dienst IT goed.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Concessieovereenkomst ter beschikking stellen park Casier 2022

Het college neemt een beslissing over de terbeschikkingstelling van het park Casier gedurende de Waregem Koersefeesten in 2022.
Het college neemt een beslissing over de terbeschikkingstelling van het park Casier gedurende de Waregem Koersefeesten in 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Afschieten van vuurwerk - principe, voorwaarden, plaatsingsprocedure en aan te schrijven vuurwerkmakers

Het college keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en de lijst van de aan te schrijven vuurwerkmakers goed voor volgende opdracht: afschieten van vuurwerk tijdens de Waregem Koersefeesten en in de deelgemeenten.
Het college keurt het principe, de voorwaarden, de plaatsingsprocedure en de lijst van de aan te schrijven vuurwerkmakers goed voor volgende opdracht: afschieten van vuurwerk tijdens de Waregem Koersefeesten en in de deelgemeenten.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget

Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Goedkeuren bestelbonnen investeringsbudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Vestigen erfdienstbaarheid thv Industrielaan ikv sanering rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (GR 01/03/2022)

Er wordt voorgesteld om het vestigen van een erfdienstbaarheid ter hoogte van de Industrielaan i.k.v. de sanering van de rioolwaterinfrastructuur ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om het vestigen van een erfdienstbaarheid ter hoogte van de Industrielaan i.k.v. de sanering van de rioolwaterinfrastructuur ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Aankoop gronden Vandewoestijnelaan - Ter Elststraat - Koningin Fabiolalaan, 8790 Waregem

De aankoop van de gronden ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat en Koningin Fabiolalaan te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
De aankoop van de gronden ter hoogte van de Vandewoestijnelaan, Ter Elststraat en Koningin Fabiolalaan te 8790 Waregem wordt voorgelegd.
Pdf-versie
werd besproken.

<>19. Aankoop perceel grond hoek Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem

De aankoop van het perceel grond Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
De aankoop van het perceel grond Franklin Rooseveltlaan - Wortegemseweg, 8790 Waregem, wordt voorgelegd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Huldiging gepensioneerden

Voorstel datum voor de huldiging van de gepensioneerde werknemers sinds maart 2019.
Voorstel datum voor de huldiging van de gepensioneerde werknemers sinds maart 2019.
Pdf-versie
werd besproken.

<>21. Kennisname en bekrachtigen PV stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve
Procedure voor deze functie is afgerond. Kennisname van de examenverrichtingen, bekrachtigen PV en vaststellen wervingsreserve
Pdf-versie
kennisname.

<>22. Aanstelling stafmedewerker groenbeleid (B1-B3)

Aanstelling van geslaagde kandidaat in de vacante betrekking
Aanstelling van geslaagde kandidaat in de vacante betrekking
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>23. Vacantverklaring afdelingshoofd publiek domein (A4a-A4b)

Vacant verklaren van deze functie wegens uitdiensttreding huidig functiehouder en bepalen van de modaliteiten voor de selectieprocedure
Vacant verklaren van deze functie wegens uitdiensttreding huidig functiehouder en bepalen van de modaliteiten voor de selectieprocedure
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>24. Aanstelling administratief medewerker ICT (C1-C3)

Aanstelling op C-niveau ter ondersteuning van de dienst ICT en in afwachting van een selectieprocedure op B-niveau
Aanstelling op C-niveau ter ondersteuning van de dienst ICT en in afwachting van een selectieprocedure op B-niveau
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Vacantverklaring diensthoofd interne werking stedelijke werkplaats (A1a-A3a)

Vacant verklaren van een nieuwe functie op de stedelijke werkplaats en bepalen van de modaliteiten voor de selectieprocedure
Vacant verklaren van een nieuwe functie op de stedelijke werkplaats en bepalen van de modaliteiten voor de selectieprocedure
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Onderhoudspersoneel: ontslag wegens rustpensioen

Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Een medewerker van het onderhoudspersoneel dient haar ontslag in om met rustpensioen te kunnen gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Aangifte prestaties gelegenheidspersoneel - januari 2022

Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand januari 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de uitbetaling van de prestaties van het gelegenheidspersoneel tijdens de maand januari 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B1 Vacantverklaring functie van administratief medewerker wegen en water - invulling door interne personeelsmobiliteit

Vacantverklaring functie van administratief medewerker wegen en water met de mogelijkheid om deze te bezetten via interne personeelsmobiliteit
Vacantverklaring functie van administratief medewerker wegen en water met de mogelijkheid om deze te bezetten via interne personeelsmobiliteit
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs

Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs
Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs
Pdf-versie
werd besproken.

<>29. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervangers
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag verlenging verlof leerkracht en verlenging aanstelling vervanger
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: verder aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>34. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. definitieve agenda gemeenteraad 1 maart 2022

Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 1 maart 2022 goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de agenda voor de gemeenteraad van 1 maart 2022 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. kennis nemen verslagen adviesraden/EVAP's

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportraad: algemene vergadering 16/12/2021 - Sportraad: raad van bestuur 02/09/2021, 14/10/2021, 04/11/2021, 02/12/2021, 27/12/2021
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Sportraad: algemene vergadering 16/12/2021 - Sportraad: raad van bestuur 02/09/2021, 14/10/2021, 04/11/2021, 02/12/2021, 27/12/2021
Pdf-versie
kennisname.

<>38. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 28/01/2022 - WVI: raad van bestuur 26/01/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 28/01/2022 - WVI: raad van bestuur 26/01/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>39. Koetsencollectie Legermuseum

Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het in bruikleen nemen van de koetsencollectie van het KMKG-MRAH.
Aan het college wordt gevraagd een standpunt in te nemen over het in bruikleen nemen van de koetsencollectie van het KMKG-MRAH.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>40. Ambtshalve schrappingen

Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Personen die verhuisd zijn zonder hun nieuwe adres aan te geven, worden van ambtswege geschrapt uit het bevolkingsregister
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Gemeente zonder gemeentehuis - project Burgerloket Mechelen

Gemeente zonder gemeentehuis: instappen op project Burgerloket Mechelen voor vereenvoudiging van 12 processen burgerzaken
Gemeente zonder gemeentehuis: instappen op project Burgerloket Mechelen voor vereenvoudiging van 12 processen burgerzaken
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Bevolkingscijfer 01.01.2022

Evolutie bevolkingscijfers per deelgemeente in 2021 en nieuwe status op 01.01.2022
Evolutie bevolkingscijfers per deelgemeente in 2021 en nieuwe status op 01.01.2022
Pdf-versie
kennisname.

<>43. Huwelijken en jubilea - week 07

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>44. Begraafplaatsen - goedkeuren concessies januari 2022

Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van januari 2022
Goedkeuren van de nieuwe en hernieuwde concessies van januari 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>46. Ter advies: verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Soliver Waregem nv

Advies op het verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Soliver Waregem nv
Advies op het verzoek tot raadpleging - plan-m.e.r.-screening bij navolgende aanvraag planologisch attest Soliver Waregem nv
Pdf-versie
gunstig advies.

<>47. Vrijgave bankwaarborg

Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering nutswerken van een verkaveling.
Goedkeuren van de vrijgave van bankwaarborg tot uitvoering nutswerken van een verkaveling.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>48. Huisnummer Franklin Rooseveltlaan

Aanvraag huisnummer Franklin Rooseveltlaan 64A
Aanvraag huisnummer Franklin Rooseveltlaan 64A
Pdf-versie
vastgesteld.

<>49. Huisnummers bouwdossiers januari 2022

Toekenning, schrapping en wijzigingen huisnummers bouwdossiers januari 2022
Toekenning, schrapping en wijzigingen huisnummers bouwdossiers januari 2022
Pdf-versie
vastgesteld.

<>50. Opname woningen/gebouwen in het leegstandsregister

Er worden 26 woningen in het leegstandsregister opgenomen.
Er worden 26 woningen in het leegstandsregister opgenomen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>51. Ter kennisgeving: afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen

Kennisgeving van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari tot vaststelling van het werkingsgebied Zuid-West-Vlaanderen-Midden
Kennisgeving van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari tot vaststelling van het werkingsgebied Zuid-West-Vlaanderen-Midden
Pdf-versie
kennisname.

<>53. Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2019/00433 - 0512N1

Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2019/00433 - 0512N1 op basis van art. 99 van het decreet van de omgevingsvergunning.
Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2019/00433 - 0512N1 op basis van art. 99 van het decreet van de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>54. Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2020/00020 - 2436N1

Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2020/00020 - 2436N1 op basis van art. 99 van het decreet van de omgevingsvergunning.
Verlenging geldigheidstermijn omgevingsvergunning OMV/2020/00020 - 2436N1 op basis van art. 99 van het decreet van de omgevingsvergunning.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>55. Weigering aanvraag omgevingsproject: STRUYVE Lobke (OMV/2021/00539)

Aanvraag van STRUYVE Lobke tot het vellen van boom te Libelstraat 16 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 486B.
Aanvraag van STRUYVE Lobke tot het vellen van boom te Libelstraat 16 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 486B.
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>56. Omgevingsvergunning: BENEKOR nv (OMV/2021/00467)

Aanvraag van BENEKOR nv tot het bouwen van kantoorgebouw na slopen van bestaande woning te Wortegemseweg 54, Wortegemseweg 56 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 827/03Z10.
Aanvraag van BENEKOR nv tot het bouwen van kantoorgebouw na slopen van bestaande woning te Wortegemseweg 54, Wortegemseweg 56 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 2de afdeling, sectie B, perceel 827/03Z10.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>57. Omgevingsvergunning: HERTSENS Caroline (OMV/2022/00037)

Aanvraag van HERTSENS Caroline tot het plaatsen van publiciteit te Barmbeekstraat 10 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 463H, 463K, 463L.
Aanvraag van HERTSENS Caroline tot het plaatsen van publiciteit te Barmbeekstraat 10 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 463H, 463K, 463L.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Omgevingsvergunning: KERKHOVE Xavier (OMV/2021/00538)

Aanvraag van KERKHOVE Xavier tot het bouwen van overdekte fietsenberging met lounge te Geestendalstraat 8 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 227T.
Aanvraag van KERKHOVE Xavier tot het bouwen van overdekte fietsenberging met lounge te Geestendalstraat 8 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 227T.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg – Degetec bvba (OMV/2021/00076 - 1715N1)

Het beroep ingesteld tegen de weigering van omgevingsaanvraag van het schepencollege dd. 30 juni 2021 afgeleverd aan Degetec bvba – X4 Invest bvba – Devatran nv voor het bouwen van gebouw voor retail en aanleggen van verharding na bouwrijp maken van terrein + exploitatie klasse 3, perceel gelegen te , werd door de deputatie op 3 februari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus geweigerd.
Het beroep ingesteld tegen de weigering van omgevingsaanvraag van het schepencollege dd. 30 juni 2021 afgeleverd aan Degetec bvba – X4 Invest bvba – Devatran nv voor het bouwen van gebouw voor retail en aanleggen van verharding na bouwrijp maken van terrein + exploitatie klasse 3, perceel gelegen te , werd door de deputatie op 3 februari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus geweigerd.
Pdf-versie
kennisname.

<>60. Ter kennisgeving: beslissing procedure laatste aanleg - Bossuyt Ward (OMV/2021/00277)

Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 11 augustus 2021 afgeleverd aan BOSSUYT Ward voor het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen, perceel gelegen te Kempstraat 11, 8790 Waregem, werd door de deputatie op 3 februari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Het beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning van het schepencollege dd. 11 augustus 2021 afgeleverd aan BOSSUYT Ward voor het bouwen van alleenstaande woning met carport + rooien van bomen, perceel gelegen te Kempstraat 11, 8790 Waregem, werd door de deputatie op 3 februari 2022 ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De aanvraag blijft aldus vergund.
Pdf-versie
kennisname.

<>61. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 4 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>62. Earth Hour: doven verlichting

doven van klemtoonverlichting tijdens Earth Hour op zaterdag 26 maart 2022.
doven van klemtoonverlichting tijdens Earth Hour op zaterdag 26 maart 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>63. Aanvragen tegeltuintje dos 2022/001

Aanvraag aanleg tegeltuintje Dessselgemseweg
Aanvraag aanleg tegeltuintje Dessselgemseweg
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Kennisname rapportering doelgroepwerknemers

Er wordt gerapporteerd over de doelgroepwerknemers 2021 in het kader van de overeenkomst met de Vlaamse overheid voor de inzet van doelgroepwerknemers voor milieu-gerelateerde taken.
Er wordt gerapporteerd over de doelgroepwerknemers 2021 in het kader van de overeenkomst met de Vlaamse overheid voor de inzet van doelgroepwerknemers voor milieu-gerelateerde taken.
Pdf-versie
kennisname.

<>65. Raamovereenkomst en studiediensten ontwerp wegenis-en omgevingswerken 2022-2023-2024

Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Uitvoeren van wegmarkeringen 2022-2023-2024

Dossier te agenderen op gemeenteraad van maart.
Dossier te agenderen op gemeenteraad van maart.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. ontwerpstudie voor de revitalisering bedrijventerrein Schoendale: gunning

gunning van de 'ontwerpstudie revitalisering bedrijventerrein Schoendale
gunning van de 'ontwerpstudie revitalisering bedrijventerrein Schoendale
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Herinrichten Torenlaan ikv raamovereenkomst ontwerp wegenis- en omgevingswerken 2019/2020/2021

Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de opmaak van een herinrichtingsstudie door studiebureau Lobelle i.k.v. de raamovereenkomst goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Invulling van de Vlaamse Reductiedoelstelling voor Waregem - kennisname Studiecontracten Riopact

Binnen het Riopact-takenpakket 2022 werd de invulling van de Vlaamse Reductiedoelstelling voor Waregem op de Gaverbeek en de Leie opgenomen. Riopact telt de stad in kennis van de aangestelde studiebureau's.
Binnen het Riopact-takenpakket 2022 werd de invulling van de Vlaamse Reductiedoelstelling voor Waregem op de Gaverbeek en de Leie opgenomen. Riopact telt de stad in kennis van de aangestelde studiebureau's.
Pdf-versie
kennisname.

<>70. Herinrichten parking Meersstraat: goedkeuren aanvangsbevel

Aan het college wordt gevraagd de aanvangsdatum van de werken vast te leggen.
Aan het college wordt gevraagd de aanvangsdatum van de werken vast te leggen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Heraanleg Trage verbinding Pontstraat-Trakel: openen offertes

openen offertes voor de overheidsopdracht 'heraanleg trage verbinding Pontstraat-Trakel
openen offertes voor de overheidsopdracht 'heraanleg trage verbinding Pontstraat-Trakel
Pdf-versie
offerten geopend.

<>72. Aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat: voorstel gunning

gunning van de opdracht 'aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat'.
gunning van de opdracht 'aanleg verkeersplateau in de Koekoekstraat'.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Herstel leuningen esplanade: goedkeuren offerte

goedkeuren offerte voor het herstel van de leuningen esplanade
goedkeuren offerte voor het herstel van de leuningen esplanade
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>74. Geluidsberm Galgewegel: goedkeuren VS11

goedkeuren VS 11 geluidsberm Galgewegel
goedkeuren VS 11 geluidsberm Galgewegel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>75. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het buurtfeest Light me up in de Tjollensstraat op zondag 27 februari 2022

Op zondag 27 februari 2022 zal er een buurtfeest plaatsvinden in de Tjollensstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod van 08.00u. tot 22.00u.
Op zondag 27 februari 2022 zal er een buurtfeest plaatsvinden in de Tjollensstraat. Men vraagt parkeer- en toegangsverbod van 08.00u. tot 22.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de verplaatste zaterdagmarkt op de parking Olm op zaterdag 18 juni 2022, zaterdag 27 augustus 2022, zaterdag 3 december 2022, zaterdag 10 december 2022, zaterdag 17 december 2022, zaterdag 24 december 2022, zaterdag 31 december 2022 en zaterdag 7 januari 2023

Op diverse data zal de wekelijkse zaterdagmarkt tijdelijk verhuizen van de Markt naar de parking Olm. Hierdoor zal er op die dagen parkeerverbod gelden van 4.00u. tot 14.00u. op de parking Olm en op de parkeerstrook in de Olmstraat tussen de Processiestraat en huisnummer 37.
Op diverse data zal de wekelijkse zaterdagmarkt tijdelijk verhuizen van de Markt naar de parking Olm. Hierdoor zal er op die dagen parkeerverbod gelden van 4.00u. tot 14.00u. op de parking Olm en op de parkeerstrook in de Olmstraat tussen de Processiestraat en huisnummer 37.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Aanvraag vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Aanvraag voor het uitbaten van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Gebruik parking Expo door Parkhotel

Vraag van Parkhotel tot gebruiken deel parking Expo voor het plaatsen van materiaal van wielerploegen die zullen verblijven in het hotel.
Vraag van Parkhotel tot gebruiken deel parking Expo voor het plaatsen van materiaal van wielerploegen die zullen verblijven in het hotel.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>80. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, vernieuwen verlichting: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Openluchtcentrum Racing, nieuwbouw kleedkamers, ontwerper: voorstel goedkeuren agendapunt gemeenteraad

Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Er wordt gevraagd om dit agendapunt door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Cultuurcentrum De Schakel, uitbreiding: bodemtechnisch onderzoek: kennisname

Er wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen.
Er wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen.
Pdf-versie
kennisname.

<>83. CC De Schakel, cinema, renovatiewerken, Lot 1/Chape + hardhouten vloer in zaal 1: voorstel goedkeuren datum bevel van aanvang

Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang voor deze werken goed te keuren.
Er wordt gevraagd om het bevel van aanvang voor deze werken goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. ‘t Kelderke, extra elektriciteitsvoorzieningen: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om deze opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Goedkeuring beperkte update D5-plan

Aan het college wordt gevraagd om de update van het D5-plan en het alarmschema goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd om de update van het D5-plan en het alarmschema goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Cultureel ambassadeursconcert Con Cuore - 10 april 2022

Con Cuore wenst een ambassadeursconcert te organiseren op 10 april 2022 ikv hun lopende titel cultureel ambassadeur (2020 - 2021 -2022)
Con Cuore wenst een ambassadeursconcert te organiseren op 10 april 2022 ikv hun lopende titel cultureel ambassadeur (2020 - 2021 -2022)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. Vrijetijdsmarkt 11 juni 2022

De Vrijetijdsmarkt die twee maal op rij werd geannuleerd wegens corona, zal doorgaan op zaterdag 11 juni 2022 op de site Zuidboulevard.
De Vrijetijdsmarkt die twee maal op rij werd geannuleerd wegens corona, zal doorgaan op zaterdag 11 juni 2022 op de site Zuidboulevard.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>88. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 12 juni 2024 tot 25 juni 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 12 juni 2024 tot 25 juni 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 17 april 2024 tot 30 april 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 17 april 2024 tot 30 april 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>90. Huur koetshuis (2024)

Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 mei 2024 tot 28 mei 2024.
Er is een aanvraag om het Koetshuis te huren van 15 mei 2024 tot 28 mei 2024.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Beeldhouwsymposium Van Steen tot Beeld 2022 - annulatie

Het Beeldhouwsymposium Van Steen tot Beeld, voorzien in mei 2022, wordt wegens corona uitgesteld naar volgend jaar
Het Beeldhouwsymposium Van Steen tot Beeld, voorzien in mei 2022, wordt wegens corona uitgesteld naar volgend jaar
Pdf-versie
kennisname.

<>92. Sluitingsdagen filialen zomervakantie

Zoals elk jaar twee weken sluiting van de filialen tijdens de zomervakantie.
Zoals elk jaar twee weken sluiting van de filialen tijdens de zomervakantie.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. Overlast bibliotheek

Voorstel extra maatregelen bij overlast bibliotheek
Voorstel extra maatregelen bij overlast bibliotheek
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Verderzetting bibcave voorjaar 2022

Positieve evaluatie bibcave najaar 2021 en voorstel programma 2022
Positieve evaluatie bibcave najaar 2021 en voorstel programma 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Plaatsen banners promotie handelzaak

Verhuur Feestmateriaal Remmerie vraagt toelating om banners te plaatsen nav nieuwe showroom en magazijn in Beveren-Leie.
Verhuur Feestmateriaal Remmerie vraagt toelating om banners te plaatsen nav nieuwe showroom en magazijn in Beveren-Leie.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>96. Dikke Truiendag

Mag er voor de meest leuke inzending met een warme trui op dikke truiendag een Waregembon voorzien worden?
Mag er voor de meest leuke inzending met een warme trui op dikke truiendag een Waregembon voorzien worden?
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>97. Dwars door Vlaanderen 2022

Dwars door Vlaanderen 30 maart: bijkomende vragen
Dwars door Vlaanderen 30 maart: bijkomende vragen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>98. Memorial Philippe Vandendorpe

Memorial Philippe Vandendorpe op 8 mei.
Memorial Philippe Vandendorpe op 8 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>99. Opmaak brochure 'Weg in en van Waregem'

Vraag om vormgeving nieuw toeristisch pocketmagazine te laten uitvoeren door Blue Town.
Vraag om vormgeving nieuw toeristisch pocketmagazine te laten uitvoeren door Blue Town.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>100. Muziekvergunning: Buurtfeest Gaverke

Aanvraag muziekvergunning voor een buurtfeest op 't Gaverke op 27/02/2022.
Aanvraag muziekvergunning voor een buurtfeest op 't Gaverke op 27/02/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>101. Muziekvergunning: IIIe Galabal Vader Rouge

Aanvraag muziekvergunning voor IIIe Galabal Vader Rouge op 25 februari 2022.
Aanvraag muziekvergunning voor IIIe Galabal Vader Rouge op 25 februari 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>102. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>103. Voorstel toekomstvisie digitale schermen in het straatbeeld

Voorstel van mogelijkheden om in Waregem een fijnmazig(er) netwerk van digitale schermen uit te bouwen: schuilhuisjes, ledschermen en ledtotems.
Voorstel van mogelijkheden om in Waregem een fijnmazig(er) netwerk van digitale schermen uit te bouwen: schuilhuisjes, ledschermen en ledtotems.
Pdf-versie
werd besproken.

<>104. Lokalisatie De Weekwatchers op Radio 2

Wenst de stad met Radio 2 in zee te gaan als locatiepartner voor De Weekwatchers in juni?
Wenst de stad met Radio 2 in zee te gaan als locatiepartner voor De Weekwatchers in juni?
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>105. Samenwerking affiche Waregem Koerse Feesten

Voorstel om dit jaar de affiche voor de Waregem Koerse Feesten af te stemmen op de affiche van de Koersemaatschappij.
Voorstel om dit jaar de affiche voor de Waregem Koerse Feesten af te stemmen op de affiche van de Koersemaatschappij.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>106. Mediaplan 2022 en voorstel communicatie Het Pand

Mediaplan 2022 en voorstel communicatie Het Pand
Mediaplan 2022 en voorstel communicatie Het Pand
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>107. gratis standplaats wekelijkse markt

Think Pink wil graag een gratis standplaats op de markt voor de verkoop van koekjes.
Think Pink wil graag een gratis standplaats op de markt voor de verkoop van koekjes.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>108. Opzeg standplaats zaterdagmarkt

Een marktkramer wil zijn standplaats op de zaterdagmarkt opzeggen.
Een marktkramer wil zijn standplaats op de zaterdagmarkt opzeggen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>109. starterspremie Boudin/De Premiejagers

De Premiejagers vragen de starterspremie aan voor hun zaak Boudin.
De Premiejagers vragen de starterspremie aan voor hun zaak Boudin.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>110. Ik koop lokaal - prijzenpot

OC West vraagt of we voor de 'ik koop lokaal' campagne de prijzenpot kunnen aanvullen.
OC West vraagt of we voor de 'ik koop lokaal' campagne de prijzenpot kunnen aanvullen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>111. Cyclotocht Hertsbergse Pijl

Aanvraag cyclotocht Hertsbergse Pijl door Hertetrappers Hertsberge op 14 en 15 mei 2022
Aanvraag cyclotocht Hertsbergse Pijl door Hertetrappers Hertsberge op 14 en 15 mei 2022
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>112. Dwars door Vlaanderen Cyclo

Aanvraag Dwars door Vlaanderen Cyclo door We Ride op 19/03
Aanvraag Dwars door Vlaanderen Cyclo door We Ride op 19/03
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>113. Vraag oordopjes Krinkel 2022

De organisatie van Krinkel vraagt of ze van de stad 200 oordopjes kunnen krijgen. Ze stellen deze vraag aan verschillende steden om zo in totaal aan meer dan 5000 oordopjes te komen voor het slotoptreden van Krinkel
De organisatie van Krinkel vraagt of ze van de stad 200 oordopjes kunnen krijgen. Ze stellen deze vraag aan verschillende steden om zo in totaal aan meer dan 5000 oordopjes te komen voor het slotoptreden van Krinkel
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>114. Overzicht activiteiten 100 dagen 2022

Er werd voor de laatstejaars opnieuw een aantal zaken voorzien om de laatste 100 schooldagen te vieren
Er werd voor de laatstejaars opnieuw een aantal zaken voorzien om de laatste 100 schooldagen te vieren
Pdf-versie
goedgekeurd.