Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem

Besluitenlijst van College van burgemeester en schepenen Gemeente Waregem, zitting van 16 mrt 2022, 09:45 uur.

Pdf-versie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 16 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 09.45 uur.
Locatie: Briek Schotte-zaal

hoorzitting bezwaarschrift belastingen

uitgesteld.

1. hoorzitting bezwaarschrift belastingen

toetreding tot OFP Prolocus

werd besproken.

2. toetreding tot OFP Prolocus
Aan het college wordt gevraagd de gestelde vragen te beantwoorden.

Dienstvoertuigen voor 100km-KOTK

goedgekeurd.

3. Dienstvoertuigen voor 100km-KOTK
Aan het college wordt gevraagd of twee dienstvoertuigen kunnen ingezet worden voor de verplaatsing naar Koksijde, waar de 100km run plaatsvindt.

Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

goedgekeurd.

4. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.

overstap van Plutus belasting naar CS Belasting

goedgekeurd.

5. overstap van Plutus belasting naar CS Belasting
Aan het college wordt gevraagd de overstap goed te keuren.

kennisname gasboetes

kennisname.

6. kennisname gasboetes
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.

Gezamenlijke opdracht voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)

goedgekeurd.

7. Gezamenlijke opdracht voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.

Gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)

goedgekeurd.

8. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.

Gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)

goedgekeurd.

9. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.

Goedkeuren opdracht voor de operationele renting van diverse bedrijfsvoertuigen via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 5 april 2022)

goedgekeurd.

10. Goedkeuren opdracht voor de operationele renting van diverse bedrijfsvoertuigen via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 5 april 2022)
Dit dossier wordt op de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022 geplaatst.

Goedkeuren opdracht leveren van onkruidverdelgmachine voor de groendienst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 5 april 2022)

goedgekeurd.

11. Goedkeuren opdracht leveren van onkruidverdelgmachine voor de groendienst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 5 april 2022)
Dit dossier wordt op de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022 geplaatst.

Netwerkapparatuur en wifi vernieuwde cinema - afroep S-BR-P10-04

goedgekeurd.

12. Netwerkapparatuur en wifi vernieuwde cinema - afroep S-BR-P10-04
De afroep i.v.m. de aankoop van netwerkapparatuur en de wifi voor de vernieuwde cinema wordt goedgekeurd.

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

goedgekeurd.

13. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop trussen vlakke vloerzaal

goedgekeurd.

14. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop trussen vlakke vloerzaal
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van trussen voor de vlakke vloerzaal van de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.

Aankoop werktuigen met accu voor groendienst - gunning

goedgekeurd.

15. Aankoop werktuigen met accu voor groendienst - gunning
Het college gunt de opdracht voor het leveren van werktuigen met een accu voor de groendienst aan de firma Deblauwe Tuinmachines.

Gratis grondoverdracht Waterstraat 140, 8790 Waregem - wijziging erfdienstbaarheid van doorgang (GR 05/04/2022)

goedgekeurd.

16. Gratis grondoverdracht Waterstraat 140, 8790 Waregem - wijziging erfdienstbaarheid van doorgang (GR 05/04/2022)
Er wordt voorgesteld om de wijziging van de erfdienstbaarheid van doorgang ikv de gratis grondoverdracht Waterstraat 140, 8790 Waregem, voor te leggen aan de gemeenteraad.

Gratis grondoverdracht grond (wegenis en groenzone) verkaveling Konijneveld, 8790 Waregem (GR 05/04/2022)

goedgekeurd.

17. Gratis grondoverdracht grond (wegenis en groenzone) verkaveling Konijneveld, 8790 Waregem (GR 05/04/2022)
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis en groenzone verkaveling Konijneveld te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Gratis grondoverdracht thv Leiestraat 14 tot 26A, 8792 Waregem (GR 05/04/2022)

goedgekeurd.

18. Gratis grondoverdracht thv Leiestraat 14 tot 26A, 8792 Waregem (GR 05/04/2022)
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht ter hoogte van Leiestraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanvraag standplaats verkoop kip aan 't spit thv Zuiderlaan

niet goedgekeurd.

20. Aanvraag standplaats verkoop kip aan 't spit thv Zuiderlaan
De aanvraag voor een standplaats voor verkoop van kip aan 't spit ter hoogte van de Zuiderlaan wordt voorgelegd.

Onthaaldag nieuwe medewerkers

goedgekeurd.

21. Onthaaldag nieuwe medewerkers
Voorstel tot organiseren onthaaldag nieuwe medewerkers op woensdag 27 april.

Afsluiten procedure interne mobiliteit administratief medewerker wegen en water (C1-C3)

kennisname.

22. Afsluiten procedure interne mobiliteit administratief medewerker wegen en water (C1-C3)
Inschrijvingsperiode voor procedure van interne mobiliteit is afgesloten. Afsluiten van de procedure

Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal stafmedewerker personeel en HR

kennisname.

23. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal stafmedewerker personeel en HR
Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

goedgekeurd.

24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag ontslag wegens rustpensioen
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan

Aanvraag vorming/studiedagen

goedgekeurd.

25. Aanvraag vorming/studiedagen
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

26. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

goedgekeurd.

27. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten vanaf 1 december 2021

goedgekeurd.

28. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten vanaf 1 december 2021
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten vanaf 1 december 2021

Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs

goedgekeurd.

29. Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs
Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022:aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

goedgekeurd.

30. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022:aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022:aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

WOW project: fietsverkeer personeelsleden

goedgekeurd.

31. WOW project: fietsverkeer personeelsleden
Er wordt een actie voorzien om de personeelsleden te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen ikv welzijn op het werk

Elk zijn Huis: vrijgekomen mandaat

goedgekeurd.

32. Elk zijn Huis: vrijgekomen mandaat
Voorstel om geen kandidatuur in te dienen voor het vrijgekomen mandaat. Van de twee mandaten die voorbehouden zijn voor de openbare besturen van de provincie West-Vlaanderen, werd er in 2019 reeds één mandaat toegewezen aan stad Waregem.

kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

kennisname.

33. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/02/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 22/02/2022

Opening Erfgoeddag 2022

goedgekeurd.

34. Opening Erfgoeddag 2022
Voorstel m.b.t. de organisatie van de opening van de Erfgoeddag op 24/04/2022.

Bruikleen KIOSK

goedgekeurd.

35. Bruikleen KIOSK
Aanvraag van KIOSK tot gebruik enkele stukken uit collectie MOM.

Administratieve vergissing bij aanvraag reispas

goedgekeurd.

36. Administratieve vergissing bij aanvraag reispas
Bij de aanvraag van een reispas werd een administratieve vergissing gemaakt waardoor er een nieuwe eID moest aangevraagd worden

Huwelijken en jubilea - week 11

goedgekeurd.

37. Huwelijken en jubilea - week 11
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.

Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

goedgekeurd.

40. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing
Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.

Vrijstelling: heffing verwaarloosde woningen en gebouwen

goedgekeurd.

41. Vrijstelling: heffing verwaarloosde woningen en gebouwen
Er wordt 1 vrijstelling voor de verwaarlozingsheffing toegestaan.

Advies aanvraag omgevingsvergunning: Provincie West-Vlaanderen (OMV/2022/00092)

gunstig advies.

42. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Provincie West-Vlaanderen (OMV/2022/00092)
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Provincie West-Vlaanderen tot het verleggen van Zomerbeek te Paanderstraat zn, 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 260A, 260C.

Omgevingsvergunning: KASSMI Soufiane (OMV/2021/00516)

goedgekeurd met voorwaarden.

43. Omgevingsvergunning: KASSMI Soufiane (OMV/2021/00516)
Aanvraag van KASSMI Soufiane tot het inrichten van diensten/recreatie in KMO-unit te Lindestraat 57D te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1466A.

Weigering aanvraag omgevingsproject: VEYS Sofie (OMV/2021/00405)

uitgesteld.

44. Weigering aanvraag omgevingsproject: VEYS Sofie (OMV/2021/00405)
Aanvraag van VEYS Sofie tot het verbouwen van woning tot kinderopvang (regularisatie) te Gentseweg 63 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 470K.

Omgevingsvergunning: MASSELIS Alexander - DEKNUDT Charlotte (OMV/2022/00054)

goedgekeurd met voorwaarden.

45. Omgevingsvergunning: MASSELIS Alexander - DEKNUDT Charlotte (OMV/2022/00054)
Aanvraag van MASSELIS Alexander - DEKNUDT Charlotte tot het aanleggen van oprit te Deerlijkseweg 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 222N.

Omgevingsvergunning: vzw O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut (OMV/2021/00528)

goedgekeurd met voorwaarden.

46. Omgevingsvergunning: vzw O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut (OMV/2021/00528)
Aanvraag van vzw O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut tot het bouwen van sportzaal en 8 klassen na slopen van twee woningen te Guido Gezellestraat 47, 49, 51, 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1419A18, 1419E19, 1419L18, 1419M18, 1419X19, 1419Z17, 993S.

Omgevingsvergunning: Tack Gebroeders bvba (OMV/2021/00500)

goedgekeurd met voorwaarden.

47. Omgevingsvergunning: Tack Gebroeders bvba (OMV/2021/00500)
Aanvraag van Tack Gebroeders bvba tot het bouwen van gebouw voor diensten en kantoren te Vijfseweg 174 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 208V2.

Omgevingsvergunning: DEBACKER Davy (OMV/2022/00023)

goedgekeurd met voorwaarden.

48. Omgevingsvergunning: DEBACKER Davy (OMV/2022/00023)
Aanvraag van DEBACKER Davy tot het plaatsen van veranda te Remi Baertlaan 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 201P.

Omgevingsvergunning: MEYFROIDT Johan - SOENENS Leen (OMV/2021/00533)

goedgekeurd.

49. Omgevingsvergunning: MEYFROIDT Johan - SOENENS Leen (OMV/2021/00533)
Aanvraag van MEYFROIDT Johan - SOENENS Leen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + regulariseren van bijgebouwen te Hoonakkerdreef 5 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 303Z.

Omgevingsvergunning: D.I.C. nv (OMV/2022/00018)

goedgekeurd met voorwaarden.

50. Omgevingsvergunning: D.I.C. nv (OMV/2022/00018)
Aanvraag van D.I.C. nv tot het bouwen van meergezinswoning (4 woongelegenheden) met handelsruimte na slopen van bestaande bebouwing te Stationsstraat 172 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 312/02Z3.

Omgevingsvergunning: Tack Gebroeders bvba (OMV/2021/00523 - 0619N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

51. Omgevingsvergunning: Tack Gebroeders bvba (OMV/2021/00523 - 0619N1)
Aanvraag van Tack Gebroeders bvba tot het bouwen van medische diensten en 10 stapelwoningen (regularisatie van gewijzigde plannen) te Vijfseweg 180-182 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 208E3, 208K3, 209/02B, 209B2, 209C2.

Omgevingsvergunning: Stad Waregem (1692N1)

goedgekeurd met voorwaarden.

52. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (1692N1)
Aanvraag van Stad Waregem tot het wijziging vergunning stedelijke werkplaats te Deerlijkseweg 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder Afdeling 34453, sectie E, perceel 98S, 98T.

Ter kennisgeving: beroep deputatie - Van Quickelberghe Anthony (V/3006/5)

kennisname.

53. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Van Quickelberghe Anthony (V/3006/5)
Op 9 maart 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 26 januari 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bijstellen van verkaveling 3006/4, te Henri Lebbestraat 86, 88, 90, 92, 94 96, Nieuwhuizenstraat 7, Ten Hedestraat 1, 35, 37 te 8790 Waregem.

Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

kennisname.

54. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.

volkstuinpark Slekkeput

advies dienst wordt gevolgd.

55. volkstuinpark Slekkeput
Vragen van Tuinhier Waregem ivm de werking van het Volkstuinpark

Energiebesparende tips

werd besproken.

B1 Energiebesparende tips

Herinrichten Groeninrichtingsplan De Mote: meerwerken

goedgekeurd.

56. Herinrichten Groeninrichtingsplan De Mote: meerwerken
goedkeuren meerwerken voor de opdracht 'groeninrichtingsplan De Mote'

Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat: gunning

goedgekeurd.

57. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat: gunning
Aan het college wordt gevraagd de opdracht te gunnen.

Aanleg middenplein Zuiderlaan: goedkeuren offerte openbare verlichting Fluvius 'licht als dienst'

goedgekeurd.

58. Aanleg middenplein Zuiderlaan: goedkeuren offerte openbare verlichting Fluvius 'licht als dienst'
goedkeuren offerte openbare verlichting voor 'middenplein Zuiderlaan'

De Mote:goedkeuren offerte

goedgekeurd.

59. De Mote:goedkeuren offerte
goedkeuren offerte stormschade

(Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving: VS 10 (eindstaat)

goedgekeurd.

60. (Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving: VS 10 (eindstaat)
goedkeuren eindstaat 'heraanleg kunstgrasvelden en omgeving

Aanleg fietsinfrastructuur Waregem-Anzegem: factuur landschappelijk bodemonderzoek

goedgekeurd.

61. Aanleg fietsinfrastructuur Waregem-Anzegem: factuur landschappelijk bodemonderzoek
Aan het college wordt gevraagd de factuur voor het landschappelijk bodemonderzoek goed te keuren.

Fonteinen Zuidboulevard: opstart en verdere opvolging

goedgekeurd.

62. Fonteinen Zuidboulevard: opstart en verdere opvolging
Voorstel tot opstarten fonteinen vanaf 4 april 2022.

inzet personeel via RioPact

werd besproken.

B2 inzet personeel via RioPact

Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een frietmobiel in de Albert Servaeslaan op zaterdag 26 maart 2022

goedgekeurd.

63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een frietmobiel in de Albert Servaeslaan op zaterdag 26 maart 2022
Op zaterdag 26 maart 2022 zal een naar aanleiding van een verjaardagsfeest een frietmobiel worden geplaatst aan het OC Eikenhove. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van zaterdag 26 maart 2022 om 18.00u. tot zondag 27 maart 2022 om 03.00u.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van Legends Game op zaterdag 16 april 2022

goedgekeurd.

64. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Legends Game op zaterdag 16 april 2022
Op zaterdag 16 april 2022 gaat Legends Game (afscheidswedstrijd Davy vs Olivier) door. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op de parking Jeugdcentrum en parking Expo.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Gavervrienden langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan

goedgekeurd.

65. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Gavervrienden langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan
KM De Gavervrienden organiseren vinkenzettingen langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.

Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek

goedgekeurd.

66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek
De Goudvogels organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.

Goedkeuren innames openbaar domein

goedgekeurd.

67. Goedkeuren innames openbaar domein
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.

Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

68. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.

Brandweerkazerne, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 5

goedgekeurd.

69. Brandweerkazerne, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 5
Er wordt gevraagd om de ereloonnota goed te keuren.

Brandweerkazerne, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren schorsing

goedgekeurd.

70. Brandweerkazerne, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren schorsing
Er wordt gevraagd om de schorsing goed te keuren.

Cinema, Be-Part, platform zaal 3: voorstel goedkeuren toewijzing

goedgekeurd.

71. Cinema, Be-Part, platform zaal 3: voorstel goedkeuren toewijzing
Er wordt gevraagd om de opdracht goed te keuren.

Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

goedgekeurd.

72. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.

Kennisname maandverslag IDPBW 13/12/2021 - 07/03/2022

kennisname.

73. Kennisname maandverslag IDPBW 13/12/2021 - 07/03/2022
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 13/12/2021 tot 07/03/2022 wordt ter kennisgeving voorgelegd.

Kennisname verslag evacuatieoefening SBS Beveren-Leie

kennisname.

74. Kennisname verslag evacuatieoefening SBS Beveren-Leie
Het verslag van de evacuatieoefening in SBS Beveren-Leie wordt ter kennisgeving voorgelegd.

Socio-culturele verenigingen | corona-surplus 2022

goedgekeurd.

75. Socio-culturele verenigingen | corona-surplus 2022
Verdeling van de extra betoelaging ikv corona (GR 01/02/2022) voor de socio-culturele verenigingen

Expo Hadassah Emmerich - goedkeuren uitgaven

goedgekeurd.

76. Expo Hadassah Emmerich - goedkeuren uitgaven
Aan het schepencollege wordt gevraagd om de begroting goed te keuren van de expo Hips don’t lie van Hadassah Emmerich in de oude meubelgalerij Vynckier. Opening voorzien op 25 maart tijdens MAART Kunstroute.

Kledij gelegenheidspersoneel

goedgekeurd.

77. Kledij gelegenheidspersoneel
Nieuwe medewerkers gelegenheidspersoneel krijgen best ook kledij

Verjaardagsfeest OC Eikenhove

goedgekeurd.

78. Verjaardagsfeest OC Eikenhove
Verjaardagsfeest OC Eikenhove op 26 maart

Zomerevents Unizo Desselgem

uitgesteld.

79. Zomerevents Unizo Desselgem
Aanvraag van Unizo Desselgem tot het organiseren van zomerevents.

Paastornooi KRC Waregem

goedgekeurd.

80. Paastornooi KRC Waregem
Paastornooi KRC Waregem op 15, 16 en 18 april.

Gekke (honden)wandeling

goedgekeurd.

81. Gekke (honden)wandeling
Gekke (honden)wandeling op zondag 1 mei.

Hulp aan Kiev

goedgekeurd.

82. Hulp aan Kiev
Vraag om zaal ter beschikking te stellen voor benefiet Kiev.

Babyborrel

goedgekeurd.

83. Babyborrel
Vraag om foodtruck te plaatsen nav een babyborrel op zondag 20/03.

Muziekvergunning: Legends Game

goedgekeurd.

84. Muziekvergunning: Legends Game
Aanvraag muziekvergunning voor Legends Game op 18 april.

Muziekvergunning: Essevee Trophy

goedgekeurd.

85. Muziekvergunning: Essevee Trophy
Aanvraag muziekvergunning voor Essevee Trophy op 8 april.

Muziekvergunning: Retro Empire

goedgekeurd.

86. Muziekvergunning: Retro Empire
Aanvraag muziekvergunning voor Retro Empire op 14 mei.

persberichten (tweets, facebook, ...)

werd besproken.

87. persberichten (tweets, facebook, ...)
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?

Offerte campagnebeeld Waregem Koerse Feesten

goedgekeurd.

88. Offerte campagnebeeld Waregem Koerse Feesten
Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de offerte.

Afspraken over opening Munkenbrug

uitgesteld.

89. Afspraken over opening Munkenbrug
Bepalen van specifieke invulling voor de officiële opening van de Munkenbrug

abonnementsplaats zaterdagmarkt

goedgekeurd.

90. abonnementsplaats zaterdagmarkt
Een marktkramer vraagt een standplaats aan op de markt van Waregem.

Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Kafaet

niet goedgekeurd.

91. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Kafaet
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.

deelname waregembon

goedgekeurd.

92. deelname waregembon
nieuwe zaken willen deelnemen aan de Waregembon.

plannen wekelijkse markt in overleg met marktraad Waregem

goedgekeurd.

93. plannen wekelijkse markt in overleg met marktraad Waregem
Na het overleg met de marktraad zijn een aantal voorstellen naar voor gekomen om met de voorziene budgetten acties te doen.

Plaatsen tuinhuis atletiek

goedgekeurd.

94. Plaatsen tuinhuis atletiek
AZW gaat akkoord met het voorgestelde tuinhuis, alleen zou men het op een sokkel plaatsen naast de verharding ipv op de verharding

Profploeg: actieplan

goedgekeurd.

95. Profploeg: actieplan
Er werd een actieplan opgesteld door de profploeg (Vlaio)

Kerstverlichting

goedgekeurd.

96. Kerstverlichting
De opdracht voor het plaatsen van kerstverlichting moet worden vernieuwd.

<>1. hoorzitting bezwaarschrift belastingen

Pdf-versie
uitgesteld.

<>2. toetreding tot OFP Prolocus

Aan het college wordt gevraagd de gestelde vragen te beantwoorden.
Aan het college wordt gevraagd de gestelde vragen te beantwoorden.
Pdf-versie
werd besproken.

<>3. Dienstvoertuigen voor 100km-KOTK

Aan het college wordt gevraagd of twee dienstvoertuigen kunnen ingezet worden voor de verplaatsing naar Koksijde, waar de 100km run plaatsvindt.
Aan het college wordt gevraagd of twee dienstvoertuigen kunnen ingezet worden voor de verplaatsing naar Koksijde, waar de 100km run plaatsvindt.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>4. Goedkeuren bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen, VMG

De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
De bestelbonnen, invorderingsstaten, betaalbaarstellingen en VMG tot op heden worden voorgelegd ter goedkeuring.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>5. overstap van Plutus belasting naar CS Belasting

Aan het college wordt gevraagd de overstap goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de overstap goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>6. kennisname gasboetes

Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Vastgestelde gasboetes worden ter kennisname voorgelegd aan het schepencollege.
Pdf-versie
kennisname.

<>7. Gezamenlijke opdracht voor het individueel leasen van fietsen ten behoeve van het personeel via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)

Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>8. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van audiovisueel materiaal via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)

Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>9. Gezamenlijke opdracht voor het leveren van multifunctionele printtoestellen via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 05/04/2022)

Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.
Dossier te agenderen op de gemeenteraad van 5 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>10. Goedkeuren opdracht voor de operationele renting van diverse bedrijfsvoertuigen via een raamovereenkomst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 5 april 2022)

Dit dossier wordt op de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022 geplaatst.
Dit dossier wordt op de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022 geplaatst.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>11. Goedkeuren opdracht leveren van onkruidverdelgmachine voor de groendienst - goedkeuren ontwerp + vaststellen plaatsingsprocedure (GR 5 april 2022)

Dit dossier wordt op de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022 geplaatst.
Dit dossier wordt op de agenda van de gemeenteraad van 5 april 2022 geplaatst.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>12. Netwerkapparatuur en wifi vernieuwde cinema - afroep S-BR-P10-04

De afroep i.v.m. de aankoop van netwerkapparatuur en de wifi voor de vernieuwde cinema wordt goedgekeurd.
De afroep i.v.m. de aankoop van netwerkapparatuur en de wifi voor de vernieuwde cinema wordt goedgekeurd.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>13. Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget

Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Goedkeuren bestelbonnen exploitatiebudget
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>14. Inrichting polyvalente zaal CC De Schakel - aankoop trussen vlakke vloerzaal

Aan het college wordt gevraagd de aankoop van trussen voor de vlakke vloerzaal van de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de aankoop van trussen voor de vlakke vloerzaal van de polyvalente zaal van CC De Schakel goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>15. Aankoop werktuigen met accu voor groendienst - gunning

Het college gunt de opdracht voor het leveren van werktuigen met een accu voor de groendienst aan de firma Deblauwe Tuinmachines.
Het college gunt de opdracht voor het leveren van werktuigen met een accu voor de groendienst aan de firma Deblauwe Tuinmachines.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>16. Gratis grondoverdracht Waterstraat 140, 8790 Waregem - wijziging erfdienstbaarheid van doorgang (GR 05/04/2022)

Er wordt voorgesteld om de wijziging van de erfdienstbaarheid van doorgang ikv de gratis grondoverdracht Waterstraat 140, 8790 Waregem, voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de wijziging van de erfdienstbaarheid van doorgang ikv de gratis grondoverdracht Waterstraat 140, 8790 Waregem, voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>17. Gratis grondoverdracht grond (wegenis en groenzone) verkaveling Konijneveld, 8790 Waregem (GR 05/04/2022)

Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis en groenzone verkaveling Konijneveld te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht van de wegenis en groenzone verkaveling Konijneveld te 8790 Waregem ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>18. Gratis grondoverdracht thv Leiestraat 14 tot 26A, 8792 Waregem (GR 05/04/2022)

Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht ter hoogte van Leiestraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Er wordt voorgesteld om de gratis grondoverdracht ter hoogte van Leiestraat ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>20. Aanvraag standplaats verkoop kip aan 't spit thv Zuiderlaan

De aanvraag voor een standplaats voor verkoop van kip aan 't spit ter hoogte van de Zuiderlaan wordt voorgelegd.
De aanvraag voor een standplaats voor verkoop van kip aan 't spit ter hoogte van de Zuiderlaan wordt voorgelegd.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>21. Onthaaldag nieuwe medewerkers

Voorstel tot organiseren onthaaldag nieuwe medewerkers op woensdag 27 april.
Voorstel tot organiseren onthaaldag nieuwe medewerkers op woensdag 27 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>22. Afsluiten procedure interne mobiliteit administratief medewerker wegen en water (C1-C3)

Inschrijvingsperiode voor procedure van interne mobiliteit is afgesloten. Afsluiten van de procedure
Inschrijvingsperiode voor procedure van interne mobiliteit is afgesloten. Afsluiten van de procedure
Pdf-versie
kennisname.

<>23. Kennisname en bekrachtigen proces-verbaal stafmedewerker personeel en HR

Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.
Selectieprocedure werd afgerond. Het proces-verbaal wordt ter bekrachtiging voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>24. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanvraag ontslag wegens rustpensioen

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: leerkracht dient ontslag in om met rustpensioen te gaan
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>25. Aanvraag vorming/studiedagen

Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Vormingsaanvragen leerkrachten en medewerkers stedelijk basisonderwijs en/of deeltijds kunstonderwijs (stedelijke kunstacademie)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>26. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: aanstellen tijdelijke leerkrachten t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>27. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: invullen instaplestijden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>28. Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten vanaf 1 december 2021

Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten vanaf 1 december 2021
Stedelijk basisonderwijs schooljaar 2021-2022: wijzigen aanstelling leerkrachten vanaf 1 december 2021
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>29. Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs

Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs
Stedelijk basisonderwijs: wijzigen afsprakennota bij de aanvraag en toekenning van langdurige verlofstelsels voor het gesubsidieerd personeel van het stedelijk basisonderwijs
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>30. Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022:aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis

Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022:aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Stedelijk kunstonderwijs schooljaar 2021-2022:aanstellen tijdelijke leerkracht t.v.v. afwezige titularis
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>31. WOW project: fietsverkeer personeelsleden

Er wordt een actie voorzien om de personeelsleden te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen ikv welzijn op het werk
Er wordt een actie voorzien om de personeelsleden te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen ikv welzijn op het werk
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>32. Elk zijn Huis: vrijgekomen mandaat

Voorstel om geen kandidatuur in te dienen voor het vrijgekomen mandaat. Van de twee mandaten die voorbehouden zijn voor de openbare besturen van de provincie West-Vlaanderen, werd er in 2019 reeds één mandaat toegewezen aan stad Waregem.
Voorstel om geen kandidatuur in te dienen voor het vrijgekomen mandaat. Van de twee mandaten die voorbehouden zijn voor de openbare besturen van de provincie West-Vlaanderen, werd er in 2019 reeds één mandaat toegewezen aan stad Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>33. kennis nemen verslagen intergemeentelijke samenwerking

Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/02/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 22/02/2022
Volgende verslagen worden ter kennisname voorgelegd: - Leiedal: raad van bestuur 25/02/2022 - Mijn Huis: raad van bestuur 22/02/2022
Pdf-versie
kennisname.

<>34. Opening Erfgoeddag 2022

Voorstel m.b.t. de organisatie van de opening van de Erfgoeddag op 24/04/2022.
Voorstel m.b.t. de organisatie van de opening van de Erfgoeddag op 24/04/2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>35. Bruikleen KIOSK

Aanvraag van KIOSK tot gebruik enkele stukken uit collectie MOM.
Aanvraag van KIOSK tot gebruik enkele stukken uit collectie MOM.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>36. Administratieve vergissing bij aanvraag reispas

Bij de aanvraag van een reispas werd een administratieve vergissing gemaakt waardoor er een nieuwe eID moest aangevraagd worden
Bij de aanvraag van een reispas werd een administratieve vergissing gemaakt waardoor er een nieuwe eID moest aangevraagd worden
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>37. Huwelijken en jubilea - week 11

Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Overzicht van de huwelijken en jubilea van de komende week.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>40. Leegstand: vrijstelling leegstandsheffing

Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Er worden 2 vrijstellingen voor de leegstandsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>41. Vrijstelling: heffing verwaarloosde woningen en gebouwen

Er wordt 1 vrijstelling voor de verwaarlozingsheffing toegestaan.
Er wordt 1 vrijstelling voor de verwaarlozingsheffing toegestaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>42. Advies aanvraag omgevingsvergunning: Provincie West-Vlaanderen (OMV/2022/00092)

Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Provincie West-Vlaanderen tot het verleggen van Zomerbeek te Paanderstraat zn, 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 260A, 260C.
Advies mbt aanvraag tot omgevingsvergunning van Provincie West-Vlaanderen tot het verleggen van Zomerbeek te Paanderstraat zn, 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie B, perceel 260A, 260C.
Pdf-versie
gunstig advies.

<>43. Omgevingsvergunning: KASSMI Soufiane (OMV/2021/00516)

Aanvraag van KASSMI Soufiane tot het inrichten van diensten/recreatie in KMO-unit te Lindestraat 57D te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1466A.
Aanvraag van KASSMI Soufiane tot het inrichten van diensten/recreatie in KMO-unit te Lindestraat 57D te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1466A.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>44. Weigering aanvraag omgevingsproject: VEYS Sofie (OMV/2021/00405)

Aanvraag van VEYS Sofie tot het verbouwen van woning tot kinderopvang (regularisatie) te Gentseweg 63 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 470K.
Aanvraag van VEYS Sofie tot het verbouwen van woning tot kinderopvang (regularisatie) te Gentseweg 63 te 8792 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 5de afdeling, sectie A, perceel 470K.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>45. Omgevingsvergunning: MASSELIS Alexander - DEKNUDT Charlotte (OMV/2022/00054)

Aanvraag van MASSELIS Alexander - DEKNUDT Charlotte tot het aanleggen van oprit te Deerlijkseweg 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 222N.
Aanvraag van MASSELIS Alexander - DEKNUDT Charlotte tot het aanleggen van oprit te Deerlijkseweg 15 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 3de afdeling, sectie E, perceel 222N.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>46. Omgevingsvergunning: vzw O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut (OMV/2021/00528)

Aanvraag van vzw O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut tot het bouwen van sportzaal en 8 klassen na slopen van twee woningen te Guido Gezellestraat 47, 49, 51, 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1419A18, 1419E19, 1419L18, 1419M18, 1419X19, 1419Z17, 993S.
Aanvraag van vzw O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut tot het bouwen van sportzaal en 8 klassen na slopen van twee woningen te Guido Gezellestraat 47, 49, 51, 53 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 1419A18, 1419E19, 1419L18, 1419M18, 1419X19, 1419Z17, 993S.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>47. Omgevingsvergunning: Tack Gebroeders bvba (OMV/2021/00500)

Aanvraag van Tack Gebroeders bvba tot het bouwen van gebouw voor diensten en kantoren te Vijfseweg 174 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 208V2.
Aanvraag van Tack Gebroeders bvba tot het bouwen van gebouw voor diensten en kantoren te Vijfseweg 174 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 208V2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>48. Omgevingsvergunning: DEBACKER Davy (OMV/2022/00023)

Aanvraag van DEBACKER Davy tot het plaatsen van veranda te Remi Baertlaan 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 201P.
Aanvraag van DEBACKER Davy tot het plaatsen van veranda te Remi Baertlaan 13 te 8793 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 6de afdeling, sectie A, perceel 201P.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>49. Omgevingsvergunning: MEYFROIDT Johan - SOENENS Leen (OMV/2021/00533)

Aanvraag van MEYFROIDT Johan - SOENENS Leen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + regulariseren van bijgebouwen te Hoonakkerdreef 5 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 303Z.
Aanvraag van MEYFROIDT Johan - SOENENS Leen tot het verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + regulariseren van bijgebouwen te Hoonakkerdreef 5 te 8791 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 4de afdeling, sectie A, perceel 303Z.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>50. Omgevingsvergunning: D.I.C. nv (OMV/2022/00018)

Aanvraag van D.I.C. nv tot het bouwen van meergezinswoning (4 woongelegenheden) met handelsruimte na slopen van bestaande bebouwing te Stationsstraat 172 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 312/02Z3.
Aanvraag van D.I.C. nv tot het bouwen van meergezinswoning (4 woongelegenheden) met handelsruimte na slopen van bestaande bebouwing te Stationsstraat 172 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 312/02Z3.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>51. Omgevingsvergunning: Tack Gebroeders bvba (OMV/2021/00523 - 0619N1)

Aanvraag van Tack Gebroeders bvba tot het bouwen van medische diensten en 10 stapelwoningen (regularisatie van gewijzigde plannen) te Vijfseweg 180-182 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 208E3, 208K3, 209/02B, 209B2, 209C2.
Aanvraag van Tack Gebroeders bvba tot het bouwen van medische diensten en 10 stapelwoningen (regularisatie van gewijzigde plannen) te Vijfseweg 180-182 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder 1ste afdeling, sectie C, perceel 208E3, 208K3, 209/02B, 209B2, 209C2.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>52. Omgevingsvergunning: Stad Waregem (1692N1)

Aanvraag van Stad Waregem tot het wijziging vergunning stedelijke werkplaats te Deerlijkseweg 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder Afdeling 34453, sectie E, perceel 98S, 98T.
Aanvraag van Stad Waregem tot het wijziging vergunning stedelijke werkplaats te Deerlijkseweg 46 te 8790 Waregem, perceel gekend te kadaster onder Afdeling 34453, sectie E, perceel 98S, 98T.
Pdf-versie
goedgekeurd met voorwaarden.

<>53. Ter kennisgeving: beroep deputatie - Van Quickelberghe Anthony (V/3006/5)

Op 9 maart 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 26 januari 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bijstellen van verkaveling 3006/4, te Henri Lebbestraat 86, 88, 90, 92, 94 96, Nieuwhuizenstraat 7, Ten Hedestraat 1, 35, 37 te 8790 Waregem.
Op 9 maart 2022 werd beroep ingediend bij de deputatie tegen de beslissing van het college dd. 26 januari 2022 waarbij een omgevingsvergunning werd afgeleverd voor het bijstellen van verkaveling 3006/4, te Henri Lebbestraat 86, 88, 90, 92, 94 96, Nieuwhuizenstraat 7, Ten Hedestraat 1, 35, 37 te 8790 Waregem.
Pdf-versie
kennisname.

<>54. Ter kennisgeving: openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Er worden 2 openbare onderzoeken van omgevingsdossiers opgestart.
Pdf-versie
kennisname.

<>55. volkstuinpark Slekkeput

Vragen van Tuinhier Waregem ivm de werking van het Volkstuinpark
Vragen van Tuinhier Waregem ivm de werking van het Volkstuinpark
Pdf-versie
advies dienst wordt gevolgd.

<>B1 Energiebesparende tips

Pdf-versie
werd besproken.

<>56. Herinrichten Groeninrichtingsplan De Mote: meerwerken

goedkeuren meerwerken voor de opdracht 'groeninrichtingsplan De Mote'
goedkeuren meerwerken voor de opdracht 'groeninrichtingsplan De Mote'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>57. Omgevingswerken en renoveren parking jeugdlokalen in de Koekoekstraat: gunning

Aan het college wordt gevraagd de opdracht te gunnen.
Aan het college wordt gevraagd de opdracht te gunnen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>58. Aanleg middenplein Zuiderlaan: goedkeuren offerte openbare verlichting Fluvius 'licht als dienst'

goedkeuren offerte openbare verlichting voor 'middenplein Zuiderlaan'
goedkeuren offerte openbare verlichting voor 'middenplein Zuiderlaan'
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>59. De Mote:goedkeuren offerte

goedkeuren offerte stormschade
goedkeuren offerte stormschade
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>60. (Her)aanleg kunstgrasvelden en omgeving: VS 10 (eindstaat)

goedkeuren eindstaat 'heraanleg kunstgrasvelden en omgeving
goedkeuren eindstaat 'heraanleg kunstgrasvelden en omgeving
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>61. Aanleg fietsinfrastructuur Waregem-Anzegem: factuur landschappelijk bodemonderzoek

Aan het college wordt gevraagd de factuur voor het landschappelijk bodemonderzoek goed te keuren.
Aan het college wordt gevraagd de factuur voor het landschappelijk bodemonderzoek goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>62. Fonteinen Zuidboulevard: opstart en verdere opvolging

Voorstel tot opstarten fonteinen vanaf 4 april 2022.
Voorstel tot opstarten fonteinen vanaf 4 april 2022.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>B2 inzet personeel via RioPact

Pdf-versie
werd besproken.

<>63. Occasionele politieverordening naar aanleiding van het plaatsen van een frietmobiel in de Albert Servaeslaan op zaterdag 26 maart 2022

Op zaterdag 26 maart 2022 zal een naar aanleiding van een verjaardagsfeest een frietmobiel worden geplaatst aan het OC Eikenhove. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van zaterdag 26 maart 2022 om 18.00u. tot zondag 27 maart 2022 om 03.00u.
Op zaterdag 26 maart 2022 zal een naar aanleiding van een verjaardagsfeest een frietmobiel worden geplaatst aan het OC Eikenhove. Men vraagt parkeerverbod op 3 parkeerplaatsen ter hoogte van OC Eikenhove van zaterdag 26 maart 2022 om 18.00u. tot zondag 27 maart 2022 om 03.00u.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>64. Occasionele politieverordening naar aanleiding van Legends Game op zaterdag 16 april 2022

Op zaterdag 16 april 2022 gaat Legends Game (afscheidswedstrijd Davy vs Olivier) door. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op de parking Jeugdcentrum en parking Expo.
Op zaterdag 16 april 2022 gaat Legends Game (afscheidswedstrijd Davy vs Olivier) door. Men vraagt hiervoor parkeerverbod op de parking Jeugdcentrum en parking Expo.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>65. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van KM De Gavervrienden langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan

KM De Gavervrienden organiseren vinkenzettingen langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.
KM De Gavervrienden organiseren vinkenzettingen langs de spoorwegbedding langs de Azalealaan.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>66. Occasionele politieverordening naar aanleiding van de vinkenzettingen van De Goudvogels op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek

De Goudvogels organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.
De Goudvogels organiseren vinkenzettingen op de oude spoorwegbedding tussen de Mottestraat en de Gaverbeek.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>67. Goedkeuren innames openbaar domein

Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Aanvragen voor de inname van het openbaar domein in Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>68. Stedelijke Werkplaats, afbraak loodsen + nieuwbouw, ontwerper: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Er wordt gevraagd om de opdracht toe te wijzen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>69. Brandweerkazerne, ontwerper: voorstel goedkeuren ereloonnota 5

Er wordt gevraagd om de ereloonnota goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de ereloonnota goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>70. Brandweerkazerne, Lot 1/Ruwbouw: voorstel goedkeuren schorsing

Er wordt gevraagd om de schorsing goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de schorsing goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>71. Cinema, Be-Part, platform zaal 3: voorstel goedkeuren toewijzing

Er wordt gevraagd om de opdracht goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de opdracht goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>72. Stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, herstel betonconstructie: voorstel goedkeuren vorderingsstaat 03

Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Er wordt gevraagd om de vorderingsstaat 03 goed te keuren.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>73. Kennisname maandverslag IDPBW 13/12/2021 - 07/03/2022

Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 13/12/2021 tot 07/03/2022 wordt ter kennisgeving voorgelegd.
Het maandverslag met de activiteiten van de IDPBW van 13/12/2021 tot 07/03/2022 wordt ter kennisgeving voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>74. Kennisname verslag evacuatieoefening SBS Beveren-Leie

Het verslag van de evacuatieoefening in SBS Beveren-Leie wordt ter kennisgeving voorgelegd.
Het verslag van de evacuatieoefening in SBS Beveren-Leie wordt ter kennisgeving voorgelegd.
Pdf-versie
kennisname.

<>75. Socio-culturele verenigingen | corona-surplus 2022

Verdeling van de extra betoelaging ikv corona (GR 01/02/2022) voor de socio-culturele verenigingen
Verdeling van de extra betoelaging ikv corona (GR 01/02/2022) voor de socio-culturele verenigingen
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>76. Expo Hadassah Emmerich - goedkeuren uitgaven

Aan het schepencollege wordt gevraagd om de begroting goed te keuren van de expo Hips don’t lie van Hadassah Emmerich in de oude meubelgalerij Vynckier. Opening voorzien op 25 maart tijdens MAART Kunstroute.
Aan het schepencollege wordt gevraagd om de begroting goed te keuren van de expo Hips don’t lie van Hadassah Emmerich in de oude meubelgalerij Vynckier. Opening voorzien op 25 maart tijdens MAART Kunstroute.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>77. Kledij gelegenheidspersoneel

Nieuwe medewerkers gelegenheidspersoneel krijgen best ook kledij
Nieuwe medewerkers gelegenheidspersoneel krijgen best ook kledij
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>78. Verjaardagsfeest OC Eikenhove

Verjaardagsfeest OC Eikenhove op 26 maart
Verjaardagsfeest OC Eikenhove op 26 maart
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>79. Zomerevents Unizo Desselgem

Aanvraag van Unizo Desselgem tot het organiseren van zomerevents.
Aanvraag van Unizo Desselgem tot het organiseren van zomerevents.
Pdf-versie
uitgesteld.

<>80. Paastornooi KRC Waregem

Paastornooi KRC Waregem op 15, 16 en 18 april.
Paastornooi KRC Waregem op 15, 16 en 18 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>81. Gekke (honden)wandeling

Gekke (honden)wandeling op zondag 1 mei.
Gekke (honden)wandeling op zondag 1 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>82. Hulp aan Kiev

Vraag om zaal ter beschikking te stellen voor benefiet Kiev.
Vraag om zaal ter beschikking te stellen voor benefiet Kiev.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>83. Babyborrel

Vraag om foodtruck te plaatsen nav een babyborrel op zondag 20/03.
Vraag om foodtruck te plaatsen nav een babyborrel op zondag 20/03.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>84. Muziekvergunning: Legends Game

Aanvraag muziekvergunning voor Legends Game op 18 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Legends Game op 18 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>85. Muziekvergunning: Essevee Trophy

Aanvraag muziekvergunning voor Essevee Trophy op 8 april.
Aanvraag muziekvergunning voor Essevee Trophy op 8 april.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>86. Muziekvergunning: Retro Empire

Aanvraag muziekvergunning voor Retro Empire op 14 mei.
Aanvraag muziekvergunning voor Retro Empire op 14 mei.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>87. persberichten (tweets, facebook, ...)

Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Zijn er berichten uit het college die moeten verspreiden naar de pers en/of via sociale media?
Pdf-versie
werd besproken.

<>88. Offerte campagnebeeld Waregem Koerse Feesten

Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de offerte.
Aan het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de offerte.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>89. Afspraken over opening Munkenbrug

Bepalen van specifieke invulling voor de officiële opening van de Munkenbrug
Bepalen van specifieke invulling voor de officiële opening van de Munkenbrug
Pdf-versie
uitgesteld.

<>90. abonnementsplaats zaterdagmarkt

Een marktkramer vraagt een standplaats aan op de markt van Waregem.
Een marktkramer vraagt een standplaats aan op de markt van Waregem.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>91. Aanvraag tijdelijk terras horecazaak: Kafaet

Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Aanvraag van de uitbater tot het plaatsen van een tijdelijk terras voor hun zaak vanaf het paasweekend tot en met het eerste weekend van oktober.
Pdf-versie
niet goedgekeurd.

<>92. deelname waregembon

nieuwe zaken willen deelnemen aan de Waregembon.
nieuwe zaken willen deelnemen aan de Waregembon.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>93. plannen wekelijkse markt in overleg met marktraad Waregem

Na het overleg met de marktraad zijn een aantal voorstellen naar voor gekomen om met de voorziene budgetten acties te doen.
Na het overleg met de marktraad zijn een aantal voorstellen naar voor gekomen om met de voorziene budgetten acties te doen.
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>94. Plaatsen tuinhuis atletiek

AZW gaat akkoord met het voorgestelde tuinhuis, alleen zou men het op een sokkel plaatsen naast de verharding ipv op de verharding
AZW gaat akkoord met het voorgestelde tuinhuis, alleen zou men het op een sokkel plaatsen naast de verharding ipv op de verharding
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>95. Profploeg: actieplan

Er werd een actieplan opgesteld door de profploeg (Vlaio)
Er werd een actieplan opgesteld door de profploeg (Vlaio)
Pdf-versie
goedgekeurd.

<>96. Kerstverlichting

De opdracht voor het plaatsen van kerstverlichting moet worden vernieuwd.
De opdracht voor het plaatsen van kerstverlichting moet worden vernieuwd.
Pdf-versie
goedgekeurd.